Kirurgian alat

Plastiikkakirurgia

Plastiikkakirurgit korjaavat ulkomuotoon ja toimintaan liittyviä häiriöitä. Vaikka esteettinen kirurgia on suuren yleisön keskuudessa eniten tunnettu plastiikkakirurgian osa-alue, on plastiikkakirurgin työ Suomessa pääasiassa korjaavaa kirurgiaa, jota tehdään muun muassa erilaisten kasvainten, vammojen tai synnynnäisten kehityshäiriöiden hoitamiseksi. Plastiikkakirurgit toimivat myös yhteistyössä muiden kirurgian erikoisalojen kanssa.

Mikä alassa on parasta?

Plastiikkakirurgia on varsin monipuolista. Korjaava ja muokkaava kirurgia sopii erityisesti luovaa työtä arvostavalle henkilölle, jolla on hyvät kädentaidot.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

108

108 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta plastiikkakirurgia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Potilastyössä kohdataan potilaita sekä osastotyössä, poliklinikkatyöskentelyssä että leikkaussalityöskentelyssä. Plastiikkakirurgi on myös usein kysytty konsultti muiden erikoisalojen toimesta.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Potilaat ovat kaiken ikäisiä. Isot potilasryhmät ovat kuitenkin syöpäpotilaita, haavapotilaita, jotka usein ovat iäkkäämpiä.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Pitkäjänteisyyttä vaaditaan pitkissä hoitosuhteissa ja potilaskontakteissa, sekä tiettyjen potilasryhmien kohdalla erityisesti (haavat). Mutta kirurgiassa tarvitaan tavallisesti nopeita päätöksiä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Plastiikkakirurgi hoitaa monenlaisia potilasryhmiä ja kokonaisuuksien hallinta on tärkeää.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Erilaiset toimenpiteet eri kudoksiin kohdistuen ovat ominaista plastiikkakirurgialle. Hyvä anatomian hallinta on tärkeää.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Kirjallisen työn määrä valitettavasti vain lisääntyy myös kirurgin työssä.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Päivystystyö kuuluu sairaalatyöskentelyyn myös plastiikkakirurgiassa. Päivystystyö on vapaamuotoista ja aktiivituntien määrä vaihtelee ajankohdasta ja päivystyspisteestä riippuen.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Sairaalassa työtä tehdään ryhmässä, mutta leikkauksissa ja poliklinikkatyössä ollaan usein yksin työn äärellä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Plastiikkakirurgi on usein pyydetty konsultti myös muiden erikoisalojen toimesta. Konsulttina toimiminen on yksi tavallisia tehtäviä sairaalaolosuhteissa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Päivystystyötä sisältävällä erikoisalalla tilanteet vaihtuvat ja muuttuvat joskus hyvinkin nopealla syklillä.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Potilasmateriaalia ja työtä on paljon, ja usein työpäivät eivät ole ennustettavissa.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Yksityissektorilla plastiikkakirurgeja toimii, ja kysyntää on. Tällä hetkellä kuitenkin yksityissektorilla on varsin paljon kilpailua.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Kirurgian alalla tehdään jonkun verran väitöskirjoja. suuremmissa yksiköissä enemmän, koska kilpailua on enemmän.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Käden taidot ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeimmät työvälineet.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Plastiikkakirurgian suosio on ollut tasaista viime vuosina, alalle on ollut paljon halukkaita.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Taiteellisuudesta ja visuaalisuudesta on hyötyä alalla.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Koulutus on kuuden vuoden mittainen. Useat joutuvat odottamaan yliopistokoulutuksen alkua, eikä runkokoulutuksen jälkeen paikka yliopistossa välttämättä aukea suoraan.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Yliopistosairaaloissa kyllä, mutta myös keskussairaaloissa on plastiikkakirurgeja.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.