Diagnostiset alat

Kliininen mikrobiologia

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri tekee infektiotautien ja immuunisairauksien laboratoriodiagnostiikkaa. Hän neuvoo muiden alojen erikoislääkäreitä tutkimusten käytössä, tulosten tulkinnassa ja hoitovalinnoissa. Hän johtaa ja kehittää alan laboratoriotoimintaa. Alan lääkäri tekee myös infektio- ja immuunisairauksiin sekä sairaalainfektioihin liittyvää tutkimusta sekä kouluttaa lääketieteen opiskelijoita, eri erikoisalojen lääkäreitä, muita laboratorioammattilaisia ja eri terveydenhuollon ammattiryhmiä.

Mikä alassa on parasta?

Parasta kliinisessä mikrobiologiassa on työn monipuolisuus, moniammatillisuus ja yhteistoiminta monien erikoisalojen kanssa. Koulutus antaa mahdollisuuden erilaisiin urapolkuihin, perustutkijasta kliinisiin laboratoriotehtäviin ja asiantuntijatehtäviin.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

74

74 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta kliininen mikrobiologia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Välillisesti vain, ei suoraa kontaktia potilaisiin.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Riippuu täysin siitä, työskenteleekö tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä vai päivittäisdiagnostiikassa.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Riippuu urakehityksen vaiheesta - erikoislääkärit päätyvät usein ylilääkäreiksi, joilla on kokonaisvastuu oman alansa toiminnasta.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Vain isoimmissa laboratorioissa on päivystys.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Alan erikoislääkäreistä on pulaa.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Ylilääkäreiden paikkoja täyttämättä maakunnissa.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Mahdollisuudet rajoittuvat isoihin kaupunkeihin konsultoinnin merkeissä.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Bakteriologia on taiteen laji vähintään yhtä paljon kuin tieteen ala! Virologiassa ja immunologiassa numeroillakin on osansa... mutta parasitologia se vasta ihmeellistä luontoa onkin!

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.