Foniatria on puheen ja kielen kehityksen häiriöiden sekä äänen ja nielemisen häiriöiden tutkimisen ja diagnosoimisen erikoisala. Foniatrit toimivat suurelta osin moniammatillisten tiimien vetäjinä ja vastaavat kuntoutussuunnitelmista, jotka laaditaan yleensä yhteistyössä esimerkiksi puheterapeuttien tai neuropsykologien kanssa.

Mikä alassa on parasta?

Kieli, ääni ja kommunikointi koskettavat kaikkia. Foniatria on kiinni elämässä, ei vain sairauksissa. Kuntoutuksellisena erikoisalana foniatriassa kiinnostaa aina potilaan toimintakyky. Moniammatillisuus stimuloi foniatrien ajattelua ja pitää ikkunoita jatkuvasti auki myös oman erikoisalan ulkopuolelle.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

18

18 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta foniatria

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Yksittäiset vastaanottoajat ovat verraten pitkiä, 45-60 minuuttia, joten päivässä ei ehdi kymmentä potilasta tavata. Käsiteltävät kokonaisuudet ovat laajojakin, joten aikaa kuluu myös paperitöihin. Jos potilaita ei tapaa, ei foniatrilla ole osaamistakaan.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Foniatrien työnkuva vaihtelee toimipaikan mukaan. Tällä hetkellä Turussa foniatrit eivät hoida kielihäiriöisiä lapsia, joten kontaktit lapsiin ja nuoriin ovat vähäisiä. Muissa yliopistosairaaloissa jokseenkin kaikki lääkärit tekevät sekä lapsi- että aikuistyötä, Helsingin terveyskeskuksessa on oma lasten foniatrinen poliklinikka, joten siellä itse potilaat ovat kaikki lapsia tai ainakin enintään 16-vuotiaita. Muissa terveyskeskuksissa ei foniatrien virkoja ole kuin Helsingissä.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Etenkin lasten hoitosuhteet voivat kestää vuosia ja kuntoutussuunnitelmia laadittaessa pitää malttaa käydä läpi joko monia muidenkin kirjoittamia lausuntoja tai yhteisessä neuvottelussa koota asioita yhteen. Hätäilyllä syntyy sutta. Foniatrian erikoisalalla ei ole kyse hengestä, joten hätätilanteita ei siinä mielessä vastaan tule eikä niin nopeiden päätösten tekemisen vaadetta kuin päivystyspoliklinikoilla tai leikkaussaleissa tyypillisesti tulee.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Potilaita tutkittaessa tehdään kyllä potilaan vaivasta riippuen jokseenkin tarkasti määritellyt asiat, mutta lopputulokseen eli hoitopäätökseen johtaa isompi kokonaisuus, myös muiden tutkimustuloksilla ja havainnoilla on erittäin suuri painoarvo, joten kokonaisuuksien hahmottamisen kyky ja taito on alalla tärkeää.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Foniatrin ei ole pakko tehdä mitään kirurgisia toimenpiteitä. Jos nielemisen tai kurkunpään tutkiminen katsotaan toimenpiteiksi, niitä aikuisten kanssa tehdään paljon. Skooppeja oppii foniatrialla käyttämään. Kielijänteiden leikkaamisia voi päästä tekemään, jos on sopivassa työpaikassa töissä, polikliinisesti ja paikallisouudutuksessa. Samoin äänihuulten liikkeistä vastaaviin lihaksiin annetaan botuliini-injektioita polikliinisesti, joten sorminäppäryyttäkin on hyvä olla, mutta näitä potilaita ei käy viikoittain.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Paperitöihin uppoaa aikaa foniatrialla. Lausunnot ovat usein verraten pitkiä ja niissä vedetään paljon asioita yhteen, yhteistyöverkostot ovat moninaisia ja lausuntoja kirjoitetaan myös mm sosiaalipuolelle ja opetustoimelle.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Foniatrian erikoisalalla ei päivystetä. Erikoistumisaikana osassa sairaaloista erikoistuvat lääkärit osallistuvat korvatautien päivystyksen etupäivystysrinkiin ja päivystyksiä saattaa siksi erikoistumisaikana olla jopa viikoittain, mutta ne eivät ole foniatrian päivystyksiä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Kuntoutussuunnitelmia tehdään pääosin työryhmissä, runsaasti myös vastaanottokäynneillä potilaan tapaamisen ja omien tutkimushavaintojen yhdistämisen ja saatujen lausuntojen perusteella. Hyvät sosiaaliset taidot ja kyky tehdä yhteistyötä on alalla erittäin tärkeää.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Puheterapeutti on foniatrin paras kaveri. Myös (neuro)psykologit ja toimintaterapeutit ovat puheterapeuttien lisäksi erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita. Ilman näitä erityisosaajia foniatri ei monta kertaa pysty edes tekemään luotettavasti diagnoosia tai laatimaan hyvää kuntoutussuunnitelmaa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Työ on ajanvaraukseen pohjautuvaa vastaanottotyötä. Viikko-ohjelmaan kuuluu myös neuvotteluja ja palavereja.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Potilailla on usein kiire saada lausunnot tai päästä vastaanotolle, vastaanotoille on kuitenkin monin paikoin pitkät jonot ja painetta tulee siitä, miten potilaat pääsisivät oikea-aikaisesti vastaanotolle ja lausunnot saataisiin valmiiksi potilaiden tarpeisiin nähden ajoissa (esim. Kelan määräaikoihin mennessä).

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Valtaosa foniatrien viroista on yliopistosairaaloissa ja tutkimustyöhön on niissä mahdollisuuksia. Keskussairaaloissa tai terveyskeskuksessa mahdollisuudet eivät ehkä ole yhtä hyvät.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Foniatreja on vähän ja poliklinikat pieniä. Esimiesasemassa foniatrille tulee hallintotyön tehtäviä, mutta puhtaasti hallinnollisiin tehtäviin ei foniatrisessa yksikössä foniatri työllisty.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Foniatreja on niin vähän, että yksityissektorillakaan ei tunkua ole, kysyntää kyllä. Jos sote-uudistus estää osa-aikaisen yksityisvastaanoton pidon virkatyön ohessa, sitten foniatri voi valita, kummin toimii. Nyt Suomessa on yksi täysiaikainen yksityislääkäri, joka kiertää paljon pitkin Suomea, konsultoi mm keskussairaaloita.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Foniatreja on vähän, joten prosentuaalisesti myös poliklinikoiden johdossa olevia foniatreja on melko paljon. Eteneminen? Riippuu esimiehesi iästä ja terveydestä ja mahdollisten työpaikkasi muiden foniatrien iästä ja kiinnostuksesta esimiestehtäviin.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Kohtuullisen moni Suomen foniatri on väitellyt tai tekee tutkimustyötä. Työelämässä olevista noin puolet on väitellyt.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Elämän ja kuoleman -kysymyksiä foniatrialla ei suoranaisesti ole. Harvoin kimurantteja eettisiä kysymyksiä tulee vastaan, mutta tulee kuitenkin.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Parin skoopin hallinta riittää, tietokoneohjelmista sairauskertomusohjelman opettelu piisaa erikoislääkärinä pärjäämiseen.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Suomen pienimpiä erikosaloja ja moni kollegakaan ei tiedä, mitä foniatrit tekevät.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Harva ihminen tietää, mitä foniatri tekee, jos on sanaa koskaan kuullutkaan. Jos foniatrin vastaanotolle on päätynyt tai sukulainen on foniatrin hoidossa, osaamistamme arvostetaan kyllä selvästi.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Etenkin lasten asioissa (moniammatillinen) keskustelu on tärkeää, aikuis-/ääni-/nielemisvaikeuspuolella keskustelun merkitys on pienempi, mutta tärkeää silloinkin keskusteleva vuorovaikutus potilaiden (ja puheterapeuttien) kanssa.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Foniatrian erikoistumisohjelma on 5-vuotinen. Jos erikoistumispaikka löytyy, isompia jonottamisvaiheita palveluihin ei sitten enää ole.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Tällä hetkellä foniatrian erikoislääkärin virkoja on tietääkseni vain yksi yliopistosairaalakaupunkien ulkopuolella.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Virkoja on vähän, erikoislääkäreitä on vähän. Viime vuosina on ollut pientä ylitarjontaa valmistuvista paikallisesti/maantieteellisesti, mutta valmiit erikoistuneet eivät ole halunneet muuttaa sinne, missä tarvetta ehkä olisi, vaan hakeutuneet toiselle erikoisalalla (erikoistumaan). Lähivuosina tiedossa on eläköitymissuma ja nähtäväksi jää, pysyvätkö virat täysinä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Yksityispuolelle tarvittaisiin foniatrityövoimaa, samoin sairaaloihin sijaisuuksiin, tyhjiä virkoja ei tiettävästi nyt ole,

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Tällä hetkellä potilaita ainakin on paljon, virkoja vähän, tekijöitäkään ei ylenpalttisesti.