Psykiatriset alat

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatri tutkii ja hoitaa noin alle 12-vuotiaita lapsia, joilla on tunne-elämän ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Lasta tutkiessaan lastenpsykiatri harjoittaa osallistuvaa havainnointia ja rakentaa häneen kontaktia muun muassa leikin, piirtämisen ja keskustelemisen kautta. Vanhempia haastatellessa selvitellään lapsen kehityskaarta, lapsen ja vanhemman suhteita, vanhempien omaa neuropsykiatrista profiilia ja arjen selviytymistä. Lastenpsykiatri on osa moniammatillista työryhmää.

Mikä alassa on parasta?

Lasten mielenterveys on kansallisesti tärkeä teema. Lastenpsykiatria tekee tiivistä yhteistyötä lastensuojelun, kouluterveydenhuollon sekä neuvoloiden ja päiväkotien kanssa. Työ on sisällöltään monipuolista ja yllätyksellistäkin, mutta työpäivän rakenne on yleensä ajankäytön osalta selkeä.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

227

227 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Merkittävä osa työstä on yhteistyötä eri tavoin moniammatillisen työryhmän ja muiden tahojen kanssa tiimauksin ja verkostoneuvotteluin.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lapset ovat aina keskiössä, mutta heitä auttaessa toimitaan tietysti myös yhteistyössä vanhempien kanssa.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Riippuu toimipisteestä. Vastaanottotyötä leimaa pitkäjänteinen pohdinta. Nopeimmillaankaan työ ei ole akuuttimedisiinaan verrattavaa.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Lapsen kehitysedellytyksiä kohennettaessa ajatellaan laajan bio-psyko-sosiaalisen mallin mukaan, mutta usein työ kohdistuu johonkin valittuun osa-alueeseen, jonka toimivuutta arvioidaan.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Ei tehdä, jos sanalla "toimenpide" ymmärretään lääketieteellisiä kajoamisia. Muun tyyppisiä hoidollisia "interventioita" tietysti tehdään.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Lausuntoja tarvitaan päivähoidolle, koulutoimelle, KELAlle, lastensuojelulle jne. Nykyisin kuitenkin hyvin laaditty väliarvio kelpaa useimpiin tarkoituksiin, kun siinä noudatetaan sopivaa väliotsikointia, mikä on tullut tavaksi.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Yliopistosairaaloissa on erilaisia päivystysjärjestelyjä - aina vapaamuotoisena kotoa käsin. - Vilkkaimmassa HUSissa on etu- ja takapäivystys eli seniorin tuki etupäivystävälle erikoistujalle. Aktiivityön määrä vaihtelee suuresti myös ajankohdasta riippuen - joskus useita tunteja per vuoro, joskus ei mitään. Päivystysvuoroja 1-2/kk.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Moniammatillisen tiimin työtä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Keskeisiä lääketieteen yhteistyötahoja pediatrian eri alat, lastenneurologia, foniatria. Moniammatillisissa tiimeissä sairaanhoitajia, psykologeja, toimintaterapeutteja, puheterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Huolimatta työn sisällöllisestä monipuolisuudesta ja yllätyksellisyydestäkin, päivän ajankäytön struktuurit ovat yleensä selkeitä.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Lastenpsykiatrian haasteet ovat lisääntyneet ja potilasmäärät kasvaneet erikoissairaanhoidossa osaksi johtuen kuntien peruspalveluiden puutteista ja kiire toisaalta johtuen tiukasta hoitotakuusta. Toisaalta toimintatapoja on kyetty vastaavasti kehittämään ja tehokkuutta sillä tavoin parantamaan.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Lastenpsykiatrian alueella on meneillään monia laajoja ja pitkäkestoisia tutkimushankkeita, joihin voi liittyä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Lastenpsykiatrian edustajia toimii monissa valtakunnallisissa kehittämisryhmissä sen ohella, että tietysti kaikissa erikoissairaanhoidon yksiköissä tarvitaan oman alan esimiehiä hallinnossa.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Lastenpsykiatreista toimii selvitysten mukaan noin viidennes osa-aikaisesti yksityissektorilla, yleensä muutaman tunnin viikossa. Usein heillä on tällöin työparina psykologi. Joitakin toimii keikkalääkäreinä vuokralääkäriyritysten kautta. Enimmäkseen harvat päätoimiset kollegat ovat nykyisin terapiakoulutuksen myötä terapeutteina.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Aivan samaan tapaan on mahdollisuus kuin muillakin erikoisaloilla, sillä lastenpsykaitria on itsenäisen johdon kaikkialla tarvitseva erikoisala. Tietysti johtajia on aina vähemmän kuin alaisia, mutta harvempi aina haluaa edetä johtajaksi.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Aikoinaan lastenpsykiatria on ollut yksi vähiten väitelleitä erikoisaloja, mutta tämä tilanne tuntuu olevan muuttumassa.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Perinteiset vaikeat eettiset ongelmat koskettavat lastenpsykiatriaa vähemmän, mutta eettistä pohdintaa käydään. Suomen lastenpsykiatriyhdistyksellä on eettinen toimikunta, joka valmistelee aika ajoin ohjelmaosion valtakunnallisille lastenpsykiatripäiville.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Tietotekniikka koskettaa tietysti jokaista.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Lastenpsykiatria on Suomessa kooltaan sijalla 14 eli keskisuuri, alla toimii noin 270 työikäistä lääkäriä.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Lasten mielenterveysasioilla on yleisesti myönteinen rooli suuren yleisön silmissä ja madiassa. Terttu Arajäven suuri työ elää vielä muistoissa ja sitä ovat edelleen jatkaneet ne muutamat kollegat, jotka ovat tehneet paljon työtä suuren yleisön suuntaan, kuten mm Jari Sinkkonen.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Näin se juuri on.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Siinä mielessä suoraviivaisesti, että alalla ei joudu odottamaan koulutuspaikkaa. Omasta halusta on sitten osa pitänyt välillä eri syistä johtuen taukoja tai toiminut osa-aikaisesti.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Tämän lisäksi keskussairaaloissa ja jonkin verran isoimpien kaupunkien perheneuvoloissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Erikoislääkäreitä on valmistunut tasaisesti noin 10 vuodessa.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Lastenpsykiatria on potenut samaan tapaan pulaa erikostujista kuin monet muut alat osana yleistä tendenssiä. Tämän lisäksi esiintyy kausivaihtelua.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Lasten mielenterveysasiat ovat korkean prioriteetin kysymys kansallisesti. Lastenpsykiatrian rooli on siinä keskeinen. Julkisen sektorin lastenpsykiatrian vakansseista on täyttämättä parikymmentä prosenttia.