Diagnostiset alat

Perinnöllisyyslääketiede

Perinnöllisyyslääkärit diagnosoivat perinnöllisiä sairauksia, järjestävät niihin liittyviä geenitutkimuksia ja antavat perinnöllisyysneuvontaa. He toimivat myös muiden erikoisalojen konsultteina geenitutkimusten tekemisessä ja tulkinnassa. Perinnöllisyyslääkärit työskentelevät muun muassa yliopistosairaaloiden poliklinikoilla, genetiikan laboratorioissa ja tutkijoina.

Mikä alassa on parasta?

Potilaat edustavat kaikkia ikäryhmiä ja erikoisaloja, joten työ on monipuolista. Genetiikka on nopeasti kehittyvä ja muuttuva tieteenala, joka tarjoaa haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Alalla on myös hyvät edellytykset yhdistää potilastyö ja tutkimus.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

29

29 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Perinnöllisyyspoliklinikalla työskennellään päivittäin potilaiden kanssa ja annetaan heille perinnöllisyysneuvontaa. Laboratoriossa tai tutkimuksessa perinnöllisyyslääkäri on enemmän konsultoivassa roolissa.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Potilaita on kaikista ikäryhmistä.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Geenitutkimusten suunnittelu ja vastausten odottaminen vie aikaa. Joskus tarvitaan vuosien työskentely harvinaisen sairauden diagnosoimiseksi ja sukulaisten tutkimiseksi.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Työ on laaja-alaista ja vaatii monenlaisen tiedon yhdistämistä sekä päättelykykyä.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Toimenpiteitä ei tehdä lainkaan,mutta potilaille tehdään usein tavallinen lääkärin tutkimus.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Perinnöllisyysneuvonnasta tehdään potilaalle lausunto tai asiaa käsittelevä sairauskertomusmerkintä. Tietokoneella työskennellään paljon.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Perinnöllisyyslääkärit eivät päivystä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Potilastyö on itsenäistä. Harvinaisten diagnoosien etsinnässä hyödynnetään kuitenkin koko klinikan osaamista ja myös muiden alojen kollegojen apua.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Perinnöllisyysklinikoiden sisäinen yhteistyö potilas- ja sukutietojen keräämiseksi. Yhteistyö sairaalageneetikkojen kanssa laboratoriossa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Aikataulu vaihtelee ja yllätyksiä tulee joka päivä, työtä on vaikea ennakoida.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Perinnöllisyyslääkäreillä on suuret työmäärät ja kuormitus, mutta potilaille varataan hyvin aikaa suhteessa moneen muuhun erikoisalaan.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Genetiikka on nopeasti kehittyvä ala, jonka tutkimusta tehdään paljon.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet myös hallintotyöhön. Perinnöllisyyslääkäreitä on esim. laboratorioiden esimiehinä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Yksityisvastaanotto vähäistä, muita yksityissektorin tehtäviä kyllä.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Geenitestaukseen ja vaikeisiin perinnöllisiin sairauksiin liittyy paljon eettisiä kysymyksiä, joiden pohtiminen on merkittävä osa työtä.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Genetiikan tietokannat ja ohjelmat, joita tarvitaan kliinisessä työssä. Laboratoriossa ja tutkimuksessa myös varsinainen teknologia ja genetiikan tutkimusmenetelmien hallinta.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Genetiikkaa tarvitaan lähes kaikilla erikoisaloilla. Perinnöllisyyslääkärit sen sijaan ovat pieni joukko erikoislääkäreitä Suomessa.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Koulutus painottuu yliopistosairaaloihin. Käytännössä valmistumisajat eivät ole silti lyhyempiä.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Pieni erikoisala, jossa kuitenkin koulutuksen tarvetta.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Alueelliset erot suuria.