Muut operatiiviset alat

Akuuttilääketiede

Akuuttilääkärit toimivat päivystysten moniosaajina, esimiehinä ja vastuulääkäreinä. He hoitavat akuutteja sairauksia ja kroonisten sairauksien pahenemisvaiheita. Akuuttilääkärit vastaavat alan kehityksestä, tutkimuksesta ja päivystystyön ohjeistuksesta.

Mikä alassa on parasta?

Potilastyö päivystyksessä on erityisen antoisaa. Työssä saa ja pitää tehdä nopeita päätöksiä. Ongelmatapauksia ratkotaan monialaisesti ja työtä tehdään tiiminä. Alalla on mahdollisuus erittäin joustavaan työaikamalliin. Akuuttilääketiede on uusin ja kovimmassa nousukiidossa oleva erikoisala, päivystyksen osaajia tarvitaan joka puolella.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

64

64 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Päivystystyö on kliinistä työskentelyä .

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lapsia on kohtalaisen paljon, nuoria jonkin verran.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Päivystyksessä pitää osata ja kyetä päätöksentekoon. Muutoin toiminta sakkautuu.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Pitää hallita sekä yksittäinen potilastapaus sekä pitää silmällä päivystyksen kokonaistilannetta.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Päivystyksessä käden taitoja tarvitaan. Eri toimenpiteet, sekä tutkimusvälineiden käyttö (esim. uä) kuuluvat päivittäiseen toimintaan.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Lausuntoja tulee äärimmäisen vähän, Seuraava päivystäjä jatkaa, ja rästejä ei jää mieltä painamaan.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Päivystyksessä työskennellään 24/7. Akuuttilääkäreiden toimivat pääosin virka-ajan ulkopuolella, päivätyötäkin toki on.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Suuremmissa päivystyspisteissä on useita päivystäjiä eri aloilta ja yhteistyö on jatkuvaa.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Akuuttilääkärit konsultoivat eri alojen takapäivystäjiä ja toimivat etulinjassa yhteistyössä muiden erikoisalojen kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Päivystyksessä toimitaan ilman ajanvarausta. Etukäteen ei tiedä, mitä vuoro tuo tullessaan.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Päivystyksessä on välillä kovakin kiire, mutta ei toki aina. Paineensietoa helpottaa systemaattinen koulutus ja potilastyössä saatu kokemus.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Suurissa päivystyksissä on helppo kasata suuren n:n aineistoja. Ala on Suomessa uusi ja erityisen tarpeellista tutkittavaa ja selvitettävää on paljon.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Päivystyksissä tarvitaan johtajia ja kouluttajia. Päivystyksen lääkäreillä on yleensä hyvä näkemys koko sairaalan toiminnasta, sekä perusterveydenhuollon tilasta.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Potilaat käyvät akuuteissa vaivoissa yksityissektorillakin. Akuuttilääkärin koulutus tähtää kuitenkin enemmänkin merkittävien sairauksien, kuin pienten vaivojen hoitoon.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Akuuttilääkäreillä on kattava näkemys terveydenhuollon toiminnasta.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Erikoisala alkoi v.2013 ja lukuisia väitöskirjoja tutkimusprojekteja on aloitettu. Valmistuneet väitöskirja tuleva valmiiksi lähivuosina, eivät siis vielä laskettavissa.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Työssä joutuu kohtaamaan vaikeasti sairaita potilaita ja tekemään hoitopäätöksiä tai hoidonrajauksia. Omaisten kanssa vuoropuhelu vaatii herkkyyttä ja sosiaalisia taitoja.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Akuuttilääkärit käyttävät työkaluna esim. ultraääntä ja tekevät erilaisia toimenpiteitä.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Suomessa tullaan tarvitsemaan noin 600 akuuttilääkäriä. Erikoislääkäreitä on nyt n. 70 ja erikoistuvia 130.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Akuuttilääkärit hoitavat ns. oikeita sairauksia ja toimivat lääketieteen vihreällä alueella, josta potilaat varmasti hyötyvät. Yleisön silmissä ala on erityisen kiinnostava ja lääkärisarjatkin sijoittuvat useimmiten akuuttitoimintaan. Suomessa akuuttilääkäreiden arvostus tulee lähivuosina nousemaan osaamistason ja hoitotulosten kehittymisen myötä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Ala vaatii kokonaisuuden nopeaa hahmottamista, sosiaalisia taitoja ja päätöksentekokykyä.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Urapolku tällä hetkellä sujuu ilman katkoja. Ala ei ole vielä täyttymässä kyllästyspisteeseen, kuten monet muut suositut alat.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Keskussairaaloissa etenkin akuuttilääkäreiden tarve ja rooli korostuu. Yliopistosairaaloissa malli tulee jonkin vuoden jälkijunassa tällä hetkellä. Akuuttilääketieteen erikoistumiseen sisältyy 1 vuosi yliopistopalvelua.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

V 2013 siirtymävaiheessa valmistui n. 70 erikoislääkäriä. Erikoistuvia on ilmoittautunut n. 130. Lisäksi vähintään sama määrä lääkäreitä on kokeilemassa alaa ilman, että ovat vielä ilmoittautuneet.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri pääsisi tällähetkellä töihin varmasti mihin tahansa suureen päivystyspisteeseen. Erikoislääkäreitä ei ole vielä läheskään tarpeeksi, n. 500 vielä tarvitaan lähivuosina.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Päivystystä tarvitaan aina. Sitä ei voida lopettaa, kuten elektiivisiä toimintoja. Päivystyksen rooli tulee edelleen korostumaan terveydenhuollossa. Päivystyksen kautta terveydenhuollon kuluista syntyy n. 70%. On yhteiskunnan kannalta tärkeää, että päivystyksen toiminta on osaavaa ja kokonaisuuden kannalta hallittua.