Lastentaudit kattaa erittäin monipuolisen kirjon sairauksia. Lastenlääkärit vastaavat kaikkien konservatiivisten alojen alle 16- tai alle 18-vuotiaiden potilaiden tutkimuksista ja hoidoista. Suurin osa lastenlääkäreistä työskentelee sairaaloissa, mutta myös avohoidossa työskentelyyn on hyvät mahdollisuudet.

Mikä alassa on parasta?

Lastentautien monipuolisuus on rikkaus ja haaste. Lapsen normaalin kasvun ja kehityksen turvaaminen kaikissa tilanteissa on lastenlääkärin työn tavoite. Lastentaudeilla voi jatkokouluttautua laaja-alaiseen yleispediatrin toimenkuvaan tai keskittyä lastentautien suppean erikoisalan kehittämiseen yliopisto- ja keskussairaaloissa.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

598

598 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Sekä avohoidossa että sairaalatyössä lastenlääkärillä on paljon potilaskontakteja päivittäin.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

By definition.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Akuuteissa/päivystystilanteissa tarvitaan nopeita päätöksiä. Lasten ja nuorten kroonisten sairauksien hoidossa ja seurannassa vaaditaan enemmän pitkäjänteisyyttä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Kasvun ja kehityksen varmistaminen on laaja kokonaisuus.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Toimenpiteet lastentaudeilla ovat melko rajalliset.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Konservatiivisten alojen sairauksien hoitoon liittyy kohtalaisen paljon lausuntoja.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Päivystystyötä on paljon sekä erikoistumisvaiheessa että erikoislääkärinä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Sairaalatyössä enemmän ryhmätyötä. Toisaalta myös avopediatri voi toimia moniammatillisen ryhmän vetäjänä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Ennen kaikkea muiden lasten sairauksien erikoisalojen (lastenkirurgia, -neurologia, -psykiatria) ja sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Päivystystyö on vaihtelevaa ja yllätyksellistäkin.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Lastentautien tutkimustraditio on poikkeuksellisen vahva.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Sekä sairaalassa että avohoidossa. SOTE-järjestelyt lisäävät mahdollisuuksia.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Suurissa kaupungeissa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Lastentaudeilla vahva tutkimustraditio.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Erityisesti vastasyntyneiden hoidossa.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Lastentautien eri (suppeilla) erikoisaloilla varsin erilaisia teknologisia tarpeita.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Yliopistokaupungeissa ja keskussairaalakaupungeissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Suuria maantieteellisiä eroja.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.