Diagnostiset alat

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Ala tutkii ihmisen elimistön toimintaa, fysiologiaa ja patofysiologiaa erilaisin mittaus- ja kuvantamismenetelmin sekä toimintakokein. Alan lääkärit tekevät tutkimuksia ja tulkitsevat niitä.

Mikä alassa on parasta?

Ala on monipuolinen, se käsittää koko elimistön toiminnan ja linkittyy sen vuoksi moneen erikoisalaan. Tutkimusmenetelmät ovat runsaat ja ne ovat laajentuneet erityisesti kuvantamisen alalla. Alalla ei ole ilta-, yö- eikä viikonloppupäivystystä.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

68

68 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Osan tutkimuksista tekee alan hoitajat ja lääkäri tulkitsee tulokset, osassa tutkimuksista lääkäri tekee tutkimuksen potilaalle yhteistyössä alan hoitajan kanssa.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Suurin osa tutkimuksista tehdään aikuisille, mutta esim. yliopistoklinikoissa tehdään lapsipotilaille tutkimuksia.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Nopeita päätöksiä tarvitaan silloin, kun tehdään potilastutkimusta - vastausta voi pohtia pitempään.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Pienissä yksiköissä tehdään tutkimuksia koko erikoisalan skaalalta, isommissa yksiköissä voi keskittyä enemmän kapeaan saraan.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Joissakin tutkimuksissa tarvitaan toimenpidetaitoja.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Jokaisesta tutkimuksesta annetaan lausunto, mutta esim. potilaan hoitoon liittyviä lääkärinlausuntoja tms. ei tehdä lainkaan.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Alalla ei ole päivystystyötä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Työ on moniammatillista - lääkäri, hoitaja (laboratorio- tai röntgen-), sairaalafyysikko - tutkimus on kaikkien yhteistyön summa.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Fyysikot ja lääkintätekniikan asiantuntijat ovat tärkeitä.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Toiminta pohjautuu ajanvaraukselle, kiireellisiä päivystysluontoisia tutkimuksia on kohtalaisen vähän.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Työtahti riippuu paikasta ja henkilökuntatilanteesta.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Yksiköt ovat pieniä, jokaisella on kuitenkin tarve ainakin vähäiseen hallintotyöhön.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Suurissa kaupungeissa (joissakin) on mahdollisuus yksityistoimintaan.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Emme tee hoitopäätöksiä.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Koko toiminta perustuu erilaisille teknologioille ja laitteille.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Alalla aktiivisesti toimivia lääkäreitä on noin 70.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Ala on varsin tuntematon.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Tehdään erilaisia tutkimuksia ja tulkitaan niitä mitatuista arvoista ja otetuista kuvista.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

6 v koulutus.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Lääkäripula.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Kaikissa keskussairaaloissa ei ole erikoislääkäriä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.