Diagnostiset alat

Radiologia

Radiologia on nopeasti kehittyvä erikoisala, jossa on mahdollista suuntautua diagnostiikkaan tai valita toimenpidevaltainen työnkuva. Isommissa sairaaloissa radiologien työnkuva eriytyy myös elinkohtaisten tautiryhmien mukaan. Päivystysradiologia kuuluu oleellisena osana erikoistumiseen ja sairaalalääkärin työhön.

Mikä alassa on parasta?

Alalla saa ratkaista diagnostisia ongelmia ja tehdä yhteistyötä eri erikoisalojen kliinikoiden kanssa. Tekninen laitekehitys on nopeaa. Radiologi voi työskennellä monipuolisena yleisradiologina tai erikoistua esimerkiksi neuroradiologiaan tai tuki- ja liikuntaelinradiologiaan. Toimenpideradiologi voi suuntautua vaativiin hoitotoimenpiteisiin.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

630

630 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Radiologi tulkitsee potilaan kuvantamislöydöksiä, mutta ei useimmiten ole suorassa potilaskontaktissa. Kuitenkin esim. ultraäänitutkimuksessa tai näytteenotossa ollaan suorassa potilaskontaktissa. Toimenpideradiologit ovat myös hoitavia lääkäreitä ja informoivat potilaalleen toimenpiteiden tavoitteet ja riskit, ja osallistuvat jatkohoitopäätöksiin.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Isommissa sairaaloissa lasten ja nuorten radiologinen diagnostiikka keskittyy lastenradiologeille, muut konsultoivat lasten tutkimuksista harvemmin.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Perusdiagnostiikka esim. natiivikuvien tai leiketutkimusten sanelu pohjautuu pääasiassa nopeisiin päätöksiin, samoin päivystystutkimusten tulkinta. Pitkäjänteisyyttä vaaditaan esim. harvinaisempien ongelmatapausten ratkaisussa, jossa pitää syventyä alan kirjallisuuteen, ja toimenpideradiologiassa jossa yksi toimenpide voi kestää puoli työpäivää.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Radiologin päivittäisessä työssä keskitytään yksittäisten radiologisten potilastutkimusten suorittamiseen. Toisaalta radiologin tulee hallita radiologinen diagnostiikka monelta lääketieteen erikoisalalta. Radiologian ylilääkärin tehtävänä on myös laajempien kokonaisuuksien hallinta, esim. riittävien ja oikea-aikaisten kuvantamispalveluiden tarjonta tietyn alueen väestölle.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Diagnostiikkaan kuuluvat päivittäin esim. kuvantaohjattu perkutaaninen kudosnäytteiden otto, dreneeraukset ja lääkeaine- yms. injektiot. Toimenpideradiologit tekevät päätoimisesti vaativiakin toimenpiteitä, esim. pallolaajennukset ja stenttaukset, akuutin stroken trombektomia, aivovaltimoaneurysman embolisaatiot ja suolistovuodon embolisaatiot.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä tehdään aina lausunto PACS-järjestelmään. Yleensä käytössä on puheentunnistusohjelmisto. Lyhimmillään esim. thoraxkuvan lausunto voi olla kaksi riviä, kun taas vaativimmat leiketutkimusten lausunnot ovat pidempiä.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Päivystävässä sairaalassa työskentelevillä radiologeilla ja erikoistuvilla lääkäreillä on päivystysvelvollisuus. Pienemmissä sairaaloissa tai yksityissektorilla päivystysvalmiutta ei ole. Jotkut radiologit esim. toimenpideradiologit tekevät hälytystyötä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Radiologian yksiköissä työskennellään paljon yhteisissä sanelutiloissa ja muutenkin konsultoidaan paljon ongelmatapauksissa kollegoita, tämä on helppoa kun kuvat ovat digitaalisessa arkistossa ja konsultaation voi tehdä esim. pikaviestillä tai puhelimitse. Alaan kuuluu paljon meeting-toimintaa kliinikoiden kanssa.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Radiologian osastolla toimitaan päivittäin yhdessä röntgenhoitajien ja fyysikoiden kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Toisissa työpisteissä työ on tarkkaan aikataulutettua, esim. magneettipotilaiden ajanvaraus on puolen tunnin välein. Työpisteissä, joissa kuvataan päivystyspotilaita, työ on vaihtelevaa ja yllättävää, ja esim. monivammapotilas voi viedä yllättäen paljon radiologin aikaa.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Kiirettä ja painetta on ajoittain kaikissa työpisteissä liittyen esim. sairastapauksiin. Yksittäinen vaativa tapaus voi vielä paljon aikaa. Isoissa yksiköissä kuvaukset pyörivät ja tutkimuksia ilmestyy saneltavaksi kuin liukuhihnalta, ja kokemattoman lääkärin voi olla työlästä huolehtia kaikista listalla olevista saneluista. Toisaalta PACS-järjestelmässä on kollegan helppo auttaa saneluissa myös eri työpisteestä.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Varsinkin yliopistosairaaloissa tehdään paljon radiologian alan tutkimustyötä. Radiologia on keskeinen menetelmä myös monissa kliinikkovetoisissa tutkimushankkeissa. Radiologisista tutkimuksista tehtäviä analyysejä voi oppia tekemään myös nuori tutkija uransa alkuvaiheessa.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Kuvantamiskeskusten johtamiseen ja alueellisten kuvantamispalveluiden järjestämiseen ja organisointiin tarvitaan hallintotyöstä kiinnostuneita radiologeja.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Noin 20 % radiologeista pitää päätoimisesti yksityisvastaanottoa, sivutoimisesti suurempi osa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Osa tekee väitöskirjan jo uransa alkuvaiheessa, osa on enemmän kiinnostunut käytännön työstä.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Vaikeita eettisiä kysymyksiä pohditaan yhdessä kliinikkolääkäreiden kanssa.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Kuvantamislaitteet ja kuvankäsittelyohjelmat kehittyvät nopeasti. Kuvantamisen perusteet, menetelmien fysiikka ja säteilynsuojelulliset näkökohdat on hallittava.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Suomessa oli vuonna 2014 yhteensä 623 työikäistä (<65v) radiologia.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Osa suuresta yleisöstä arvostaa radiologia taitavana erikoislääkärinä, osa ei tiedä mitä radiologi käytännössä tekee.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Etenkin keskussairaaloissa on tällä hetkellä pulaa radiologeista, tilanne vaihtelee alueittain.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Valmistuvien lääkäreiden määrä kattaa eläkepoistuman, mutta ei toiminnan monipuolistumiseen liittyvää lisävirkojen tarvetta tai yksityissektorin tarpeita.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Pula vaihtelee alueellisesti, 12.2 % radiologian sairaalaviroista on täyttämättä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Sairaaloiden radiologian viroista 12.2 % on täyttämättä.