Sisätautien alat

Infektiosairaudet

Infektiolääkäri hoitaa vaikeimpia infektiosairauksia ja ohjaa infektiopotilaiden hoitoa muiden erikoisalojen osastoilla. Merkittävä osa työstä on hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyä ja perusterveydenhuollon lääkärien ohjeistusta. Infektiolääkärit toimivat myös tartuntatautien torjunnassa, epidemiologeina, tutkijoina ja sairaalahygienian parissa. Myös rokotukset ja matkailuterveys kuuluvat infektiolääkärin osaamisalueisiin.

Mikä alassa on parasta?

Toimenkuva on laaja. Infektiolääkäri voi toimia ihmisläheisessä kliinisessä työssä ja erikoistua hyvinkin pitkälle. Hän voi toimia myös hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Infektiolääkäri seuraa paikallista ja globaalia infektio- ja tartuntatautitilannetta ja on vahvasti mukana muuttuvassa yhteiskunnassa.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

107

107 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta infektiosairaudet

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Riippuen infektiolääkärin toimipaikasta potilaskontaktien määrä vaihtelee suuresti. Hän voi toimia osastolla tai poliklinikalla kohdaten potilaita päivittäin. Mikäli hänen päätyönsä on konsulttina toimiminen, hän käy tarvittaessa tapaamassa potilaita päivittäin osastoilla, mutta iso osa työstä on vastaamista muiden lääkärien konsultointeihin. Hän voi halutessaan toimia asiantuntijana hallinnollisessa organisaatiossa, jolloin potilastyötä ei ole lainkaan.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkäri työskentelee lähes kokonaan aikuisten kanssa, toki yli 15 -vuotiaat voivat jo päätyä infektiolääkärin potilaaksi. Etenkin keskussairaaloissa ja päivystysaikana infektiolääkäriä saatetaan konsultoida sairaalahygieniahygienia- ja tartuntatauti- sekä rokotusasioissa myös lapsia ja nuoria koskevissa kysymyksissä. Lastentautien erikoisalalla on oma lasten infektiosairauksien suppea erikoisala/pätevyys jolle erikoistutaan lastentautien erikoislääkärin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lasteninfektiolääkärit työskentelevät vain lasten parissa.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkäri tekee myös päivystyksellisiä, nopeita päätöksiä. Parhaiten hänen osaamisensa tulee kuitenkin käyttöön sekä yksittäisen potilaan diagnostiikan ja hoidon että laajempien kysymysten, kuten antibioottipolitiikan, sairaalahygienian ja tartuntatautien ehkäisyn suunnitellussa sekä tiedottamisessa ja kouluttamisessa.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Yksittäisen potilaan hoitaminen on vain osa infektiolääkärin työtä. Infektiolääkärin vastaa laajoista kokonaisuuksista, kuten antibioottipolitiikan, sairaalahygienian ja tartuntatautien ehkäisyn suunnitellusta sekä tiedottamisesta ja kouluttamisesta.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkäri tekee vähän toimenpiteitä.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkärin työhön saattaa kuulua erilaisten ohjeiden, tartuntatauteihin liittyvien raporttien ja tiedotteiden tekemistä.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkäri voi yleensä halutessaan sekä etu- että takapäivystää sisätauteja. Infektiopäivystys konsultaatiopainotteisena sairaalapäivystyksenä on nykyjärjestelyin vain Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. On myös paikallisia sopimuksia siitä, että infektiolääkärillä ei ole päivystysvelvollisuutta.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkäri toimii usean eri alan konsulttina ja siksikin tekee yhteistyötä hoitavien tahojen kanssa. Toisaalta hän seuraa kirjallisuutta ja perehtyy asioihin myös yksin ja tekee paljon itsenäistä työtä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkäri tekee tiivistä yhteistyötä hygieniahoitajien kanssa, lisäksi konsultoivien tahojen hoitohenkilökunnan, epidemiologien, eläinlääkäreiden, mikrobiologian laboratorion henkilökunnan, kunnan terveysviranomaisten, avohoidon hoitohenkilökunnan kanssa, jopa päihdehuollon ja sosiaalitoimen henkilöstön kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Etenkin konsultaatiotyössä voi päivän sisältö vaihdella paljonkin.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Kiire ja paine vaihtelevat työnkuvasta ja työpaikasta riippuen.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Infektiosairauksien alalla tehdään paljon tutkimusta. Mahdollisuudet vaihtelevat luonnollisesti toimipaikasta toiseen.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkäreitä tarvitaan asiantuntijoina erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa. Sairaaloissa yksikön johtajan toimenkuvaan kuuluu hallintotyö.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkärit työskentelevät pääosin julkisella sektorilla.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkärit toimivat pääosin sairaaloissa. Eteneminen johtavaan asemaan on luonnollisesti mahdollista sairaalan infektioyksikössä.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Infektiotautien ja siihen läheisesti liittyvien alojen kuten immunologian ja mikrobiologian tutkimus on vilkasta ja infektiolääkäri voi tutkia oman alansa ilmiöitä monipuolisessa tutkimusyhteisössä. Myös epidemiologia ja suoraan kliinisestä työstä nousevat kysymykset ovat luontevia tutkimusaiheita. Ala on luonteeltaan erittäin aktiivista kirjallisuuden seuraamista vaativa ja oma tutkimustyö on pohja kriittiselle tiedon arvioinnille.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkärit saattavat joutua arvioimaan uusien kalliiden hoitojen indikaatioita. Yksittäisen potilaan kohdalla eettisiä kysymyksiä ja hoidon rajausta joudutaan pohtimaan samalla tavalla kuin monilla muillakin erikoisaloilla.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Ala vaatii enemmänkin perehtymis- ja kuuntelutaitoa, asiakokonaisuuksien yhdistelemistä ja laaja-alaisesti luovaa ongelmanratkaisukykyä. Siis ajattelun ja hoitavan persoonallisuuden hallintaa.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Infektiolääkärit muodostavat yhdessä lasteninfektiolääkäreiden kanssa hyvin keskenään kommunikoivan ja kollegiaalisen yhteisön.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Tartuntataudit koskettavat jokaista, niinpä infektiolääkärit esiintyvät kohtuullisen runsaasti mediassa. Tämäkin lisää erikoisalan tunnettavuutta ja arvostusta.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Keskustelut sekä potilaan (omaisten) että kollegoiden kanssa yhdistettynä kirjallisuuteen perehtymiseen tyypillisesti ratkaisevat asiat.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Perinteisesti infektiolääkärin työ on ajateltu vaativan pitkää kokemusta ja laajaa perehtyneisyyttä sekä sisätauteihin että infektiotauteihin. Spesialisoitumisvaiheessa on nähty hyväksi palvella myös tartuntatautilääkärinä, mikrobiologian laboratoriossa ja toki tutkimustyötä on alalla arvostettu. Jatkossa asetuksen mukaan ei tultane vaatimaan sisätautispesialiteetin tekemistä vaan rungon jälkeen voi lähteä erikoistumaan. Tämä tulee jatkossa lyhentämään koulutusaikaa.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Myös jokaisessa keskussairaalassa tarvitaan noin 2-3 infektiolääkäriä.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Uusia erikoislääkäreitä on valmistunut 2000-luvulla keskimäärin 5 vuosittain.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Keskussairaaloissa on pulaa infektiolääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Suomessa on tällä hetkellä 97 työikäistä infektiosairauksien erikoislääkäriä. Lääkärien ikäjakauma on suhteellisen tasainen ja tulevina vuosina heistä arvioiden mukaan eläköityy n. 3/v. Sairaanhoitopiirit ovat ilmoittaneet alan erikoislääkärien vajeeksi n. 7 %. Lääkäritarpeeseen vaikuttavat tulevaisuudessa mm. globaalit infektio-ongelmat ja immunosuppressoitujen potilaiden lisääntyminen terveydenhuollossa.