Muut alat

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on työkyvyn tutkimista ja tukemista. Se tutkii työn ja terveyden välistä suhdetta ja yhdessä työpaikkojen kanssa ennaltaehkäisee työperäisten sairauksien syntymistä. Työterveyshuollolla on keskeinen tehtävä suomalaisten työurien pidentämisessä.

Mikä alassa on parasta?

Työterveyshuolto on yhteiskunnan tapahtumien läheinen seuraaja ja vaikuttaja. Työterveyshuolto kehittää suomalaista työelämää.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

825

825 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Työterveyshuollon erikoislääkäri työskentelee potilaiden kanssa, joilla on työkykyyn liittyviä ongelmia tai työhön liittyviä sairauksia. Työssä on paljon myös työpaikalla tapahtuvaa työtä. Mutta jos vastaisi jonkin verran potilaskontakteja, niin se olisi liian vähän.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Työterveyshuollossa hoidetaan työssäkäyviä ja työikäisiä ihmisiä.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Työkyvyn tutkimiseen ja tukemiseen liittyvät asiat vaativat pohdintaa, harkintaa. Usein lääkäri tietää lopputuleman, mutta potilaalle pitää antaa aikaa hyväksyä tilanne, jotta saadaan hyvä lopputulos.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Työkyvyn hallinta, työpaikkojen tunteminen, työlääketieteellinen tutkimus, tiedon etsintä ja dokumentaatio on laajoja kokonaisuuksia sisältävää toimintaa. Niin on myös esimerkiksi työkyvynarviointi mahdollisine eläkelausuntoineen. Asiakasorganisaatioille myös raportoidaan työpaikkojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä työterveysraportteja.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Potilaaseen kohdistuvia toimenpiteitä tehdään vähän, työtapaturmien hoidossa tehdään jonkin verran toimenpiteitä (haavat, murtumat, silmätapaturmat).

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Hyvin tehty B-lausunto ja työpaikkaselvitysraportti ovat tärkeimmät tuotteet, joita työterveyslääkäri tekee.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Työterveyshuolto toteutetaan pääasiassa päivätyönä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Työterveyshuolto on tiimityötä, jossa jokaisella moniammatillisen tiimin jäsenellä on oma tehtävänsä. Työterveyslääkäri työskentelee myös paljon asiakasorganisaation edustajien kanssa asiantuntijana.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Näin on, työterveyshuollon ydintiimiin kuuluu työterveyshoitaja, työterveyspsykologi sekä työfysioterapeutti.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Pitää osata allakoida ja suunnitella oma työ. Työterveyslääkäri pystyy vaikuttamaan oman työnsä suunnitteluun. Sitä tosin pitää opetella.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Kiireeseen voi vaikuttaa hyvällä työn suunnittelulla. Pääasiassa työ tehdään työajalla, mutta ajoittain työterveyslääkäri joustaa asiakasorganisaation tarpeen mukaan.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Tutkimustyötä tehdään alalla liian vähän. Joten alan mahdollisuudet ovat hyvät, jos on kiinnostunut tutkimustyöstä.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Työterveyshuollossa tarvitaan kliinikkotyöterveyslääkäreitä sekä hallinnosta ja esimiestyöstä kiinnostuneita työterveyslääkäreitä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Suomessa yksityisillä palvelutuottajilla on erittäin hyviä ja laadukkaita työterveysyksiköitä, joissa tehdään työterveyshuoltoa hyvin kehitettyjen prosessien mukaisesti.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Työterveyshuollossa ollaan työelämän asiantuntijoita, myös johtajuuteen liittyviä teemoja käsitellään asiakasorganisaatioiden kanssa. Hyvä työelämän tuntemus antaa taitoja ja ymmärrystä edetä myös omalla alalla operatiivisiin tehtäviin.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Alalla tarvitaan lisää tutkimuksesta kiinnostuneita työterveyslääkäreitä.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Työterveyslääkärit pohtivat paljon työelämään liittyviä eettisiä kysymyksiä. Erityisesti salassapitoon, työhön sopivuuteen, työkykyyn liittyviä eettisiä asioita käsitellään työterveyslääkäreiden kesken paljon. Myös sitä, miten asioita käsitellään työntekijöiden ja työnantajan välisissä keskusteluissa.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Hyvät perus IT-taidot on hyvä omata.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Erikoisala on suuri, työterveyshuollon kohteena ovat kaikki Suomen työssä käyvät työntekijät. Työterveyshuolto on järjestettynä 1,8 miljoonalle suomalaiselle.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Työssä käyvät työntekijät ja työnantajat arvostavat sujuvaa työterveyshuoltoa. Työterveysyhteistyö työntekijöiden, työnantajien ja työterveyshuollon kesken tuottaa työpaikoille työhyvinvointia.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Työterveyslääkärin vastaanottokäynneillä sairauksia selviteltäessä puhutaan paljon, työterveystiimityössä keskustellaan ja työnantajaorganisaation kanssa erilaisissa tilaisuuksissa työterveyshuollolla on keskeinen rooli asiantuntijapuheenvuoroissa. Työterveyslääkäri esiintyy työssään paljon, esim. pitää luentoja.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Työterveyshuoltoon erikoistuttaessa on hyötyä, jos lääkärillä on kokemusta myös muista aloista ja myös yleislääkärin työstä. Joten ei haittaa, vaikka lääkäri syventää osaamistaan myös muilla erikoisaloilla ennen kuin lähtee erikoistumaan työterveyshuoltoon. Erikoistumisessa on ollut aiemmin erikoistumispaikkojen jonottamista. Nämä pullonkaulat ovat vähentyneet ja erikoistuminen voi olla myös sujuvaa ja nopeaa.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Alan työpaikkoja on siellä, missä on suomalaista työelämää - eli eri puolilla Suomea.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Ala on suuri erikoisala.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Työterveyshuollossa toimivan lääkärin tulee olla erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri. Alalle tarvitaan lisää erikoislääkäreitä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Työterveyshuoltoon tarvitaan erikoislääkäreitä. Työterveyshuoltoa tekevät lääkärit ovat erikoislääkäreitä tai alalle erikoistuvia lääkäreitä.