Kirurgian alat

Neurokirurgia

Neurokirurgit hoitavat muun muassa aivo- ja selkäydinkasvaimia, akuutteja aivovammoja, selkärangan kulumasairauksia, aivo-selkäydinnestekiertohäiriöitä ja aivoverisuonisairauksia. Kivun neurokirurginen hoito sekä syväaivostimulaatioleikkaukset liikehäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa ovat yleistymässä.

Mikä alassa on parasta?

Neurologian ja kirurgian yhdistelmässä tulevat esiin konservatiivisen ja operatiivisen alan parhaimmat puolet. Neurokirurgia on vaativa ja päivystysten myötä kuormittava, mutta myös hyvin kiinnostava, monipuolinen ja palkitseva ala. Leikkauksessa käytettävät välineet tuovat mukavan lisän teknistä haastetta. Ala kehittyy jatkuvasti, kun tieto neurologisista sairauksista ja niiden kirurgisesta hoidosta lisääntyy.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

73

73 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Osastotyössä ja polikliinisessä työssä paljon potilaskontakteja. Leikkauspotilaiden määrä viikossa vaihtelee.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lasten neurokirurgia on suppea spesialiteetti ja useimmiten vain lasten neurokirurgiaan perehtyneet neurokirurgit tapaavat paljon/usein lapsipotilaita.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Suuri osa potilaista päivystyspotilaita ja päätökset tehtävä nopeasti. Työrytmi on pääsääntöisesti nopea, mutta hankalien tapauksien osalta päätöksen tekemiseen löytyy tarvittaessa aikaa ja kollegatukea.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Neurokirurgiseen potilaaseen on useimmiten perehdyttävä kokonaisvaltaisesti. Leikkauspäätökseen ja leikkaushoitoon liittyy tarkka sairaushistoriaan tutustuminen ja liitännäissairauksien ymmärtäminen. Toisaalta leikkaus on tarkasti rajattu ja määritetty tehtävä.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Työ on muutakin kuin toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat pitkiä ja leikkaukset isoja, joten siltä osin toimenpiteiden määrä esim. viikkoa kohden on luonnollisesti rajoitettu.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Raportteja ja lausuntoja pitää tehdä varmasti joka erikoisalalla. Neurokirurgialla lausuntojen määrä on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin esim. neurologialla.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Riippuen yksikön lääkäreiden määrästä päivystyskertymät saattavat huomattavastikin vaihdella eri yliopistosairaaloiden välillä, mutta pääsääntöisesti päivystystyötä on paljon moneen muuhun erikoisalaan verrattuna ja päivystämään joutuu eläkeikään saakka.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Neurokirurgiaa on vain yliopistosairaaloissa, joissa työskennellään usein ryhmänä vaikeimpia ja haastavimpia päätöksiä tehdessä. Kollegoiden tuki ja asiantuntevuus on aina saatavilla. Leikkauksissa on usein mukana sekä seniori että juniori.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Neurokirurgiset potilaat vaativat usein muun erikoisalan konsultaatiota. Esim. aivokasvainten osalta annamme kirurgisen hoidon ja liitännäishoidot tapahtuvat onkologialla.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Mm. suuresta päivystyskuormituksesta ja päivystyspotilaiden määrästä johtuen työ on vaihtelevaa ja yllättävää.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Päivystykselliset päätökset on tehtävä nopeasti, mikä lisää painetta. Päivystystyö taas usein on kiireistä. Neurokirurgisen potilaan leikkaushoidossa komplikaatiot voivat olla elinikäisiä tai jopa fataaleja. Hoidettavat sairaudet ovat lähtökohtaisesti vaikeita ja potilaita invalidisoivia.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Neurokirurgisia tutkimusaiheita on paljon, mutta aikaa tutkimukselle ei välttämättä aina ole helppo löytää.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Hallinnollisesta työstä kiinnostuneille hallinnollista työtä löytyy, mutta kirurgiselle alalle uraa suunnittelevalle ei ainakaan uran alkuvaiheessa hallintotyöstä ole kovinkaan paljon hyötyä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Rankasairauksia voidaan hoitaa yksityissektorilla, mutta aivoleikkaukset tehdään yliopistosairaaloissa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Samat mahdollisuuden kuin muillakin erikoisaloilla yliopistosairaalassa.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Kirurgisilla aloilla väitöskirjoja tehdään vähemmän kuin konservatiivisella alalla, mutta neurokirurgian ollessa edustettuna vain yliopistosairaaloissa painetta tieteen ja väitöskirjan tekemiseen on enemmän kuin esim. alue-/keskussairaaloissa.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Harvasta kirurgisesta hoidosta on A-luokan näyttöä ja päätöksiä on tehtävä päätöksiä potilaskohtaisesti. Sairaudet ovat vaikeita ja hoitoon/hoitamatta jättämiseen liittyvät eettiset kysymykset tulevat usein esille.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Käytössä mm. O-kaari, neuronavigaatio, mikroskooppi, erilaiset rangan instrumentaatiot, syväaivokirurgiaan liittyvä välineistö ja kuvasuunnittelu.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Erikoisala on pieni verrattuna moneen muuhun erikoisalaan. Suomessa kollegat tuntevat useimmiten toisensa.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Kirurgia ja erityisesti neurokirurgia on arvostettu ala.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Keskushermoston sairauksien toteamiseen käytetään paljon kuvantamistutkimuksia, joiden kolmiulotteinen hahmottaminen on tärkeää. Leikkauksessa mikroskoopilla työskennellen kokonaisuuksien hahmottaminen myös näkökentän ulkopuolella on tärkeää.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Koulutusohjelma on kuusi vuotta ja useimmiten erikoistumisvaiheessa on tärkeää tehdä riittävästi reunakoulutusta oman erikoisalan koulutuksen lisäksi.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Neurokirurgiaa vain yliopistosairaaloissa. Mikäli "erikoistuu" rankakirurgiaan on mahdollista työskennellä rankakirurgina myös yliopistosairaaloiden ulkopuolella.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Tällä hetkellä erikoistumaan pyrkijöitä on enemmän kuin ehkä olisi järkevää kouluttaa tulevaisuutta ajatellen.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Erikoislääkäreitä on tällä hetkellä riittävästi.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Mikäli erikoislääkäreitä koulutetaan paljon lähivuosina niin työllisyystilanne voi muuttua kehnommaksi. Maltillisilla koulutusmäärillä kaikilla erikoislääkäreillä riittänee töitä myös tulevaisuudessa.