Diagnostiset alat

Kliininen farmakologia ja lääkehoito

Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon lääkärien työ on luonteeltaan asiantuntijatyötä. Alan lääkärit sijoittuvat muun muassa lääkeviranomaistehtäviin ja muuhun valtionhallintoon sekä lääketeollisuuteen, terveydenhuoltoon ja yliopistoihin. Terveydenhuollossa tehtäviin kuuluvat muun muassa konsultointi lääkehoidon erityiskysymyksissä ja lääkepitoisuusmääritysten asiantuntijuus.

Mikä alassa on parasta?

Kliinisen farmakologian lääkärit voivat suuntautua oman kiinnostuksensa mukaisesti hyvin monenlaisiin tehtäviin. Lääketutkimus kuuluu osana koulutukseen, joten ala soveltuu hyvin tutkimuksesta kiinnostuneille.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

32

32 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Kliiniset farmakologit sijoittuvat usein asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri aloille.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Työtehtävät alalla vaihtelevat. Alalla ei yleensä toimita suorassa potilaskontaktissa, mutta lasten lääkehoito kuuluu yhtenä osa-alueena erikoisalan osaamisen piiriin.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Tyypilliset työtehtävät ovat pidempikestoisia projekteja (esim. tutkimusprojekteja), jotka vaativat pitkäjänteisyyttä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Ala kattaa koko lääkehoidon eri osa-alueet, joten se vaatii kokonaisuuksien laaja-alaista ymmärtämistä.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Alalla potilastyön rooli on konsultoivaa, eikä alalla tehdä toimenpiteitä.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Lääkealaan (tutkimus, lääkekehitys ja viranomaistoiminta) liittyy paljon kirjallista työtä.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Alalla ei tehdä päivystystyötä. Monet kollegat ovat erikoistuneet tai erikoistuvat jatkossa toiselle erikoisalalle ja tekevät päivystystyötä tällä toisella erikoisalalla.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Erityisesti alalla tehtävä tutkimustyö tehdään käytännössä aina osana ryhmää. Muillakin työn osa-alueilla työskennellään useimmiten osana ryhmää.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Alaan kuuluu tiivis yhteistyö muiden lääketieteen erikoisalojen, sekä muiden ammattiryhmien, kuten farmasian alan, kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Työn pitkäjänteisyyden vuoksi työ on yleensä selkeästi aikataulutettua.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Alalla useimmat työtehtävät vaativat pidempää perehtymistä, joten päivän sisällä ei ole useinkaan ole ehdotonta aikarajaa tai kiirettä. Toisaalta eri tehtävät vaativat ajankäytön hyvää hallintaa ja aikarajoissa pysymistä, joka voi luoda kiirettä ja painetta.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Alaan kuuluu olennaisesti tutkimustyö.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Asiantuntijatehtäviin kuuluu usein myös hallintotyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Tutkimustyö ja erityisesti kliininen lääketutkimus kuuluu oleellisesti alan erikoistumiskoulutukseen, joten lähes kaikki alan lääkärit tekevät väitöskirjan viimeistään erikoistumisvaiheessa.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Eteen tulevat eettiset kysymykset vaihtelevat suuntautumisen mukaan. Erityisesti tutkimuseettisiä asioita joudutaan pohtimaan usein.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Alaan kuuluvan teknologian ja laitteiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen on tarpeen, mutta yleensä näiden teknologioiden tai laitteiden hallinta ja käyttö eivät ole tarpeen.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Ala on melko pieni, tällä hetkellä työikäisiä kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäreitä on Suomessa 30-40.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Ala on vielä kohtalaisen huonosti tunnettu suuren yleisön keskuudessa.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Koulutuksessa olevat erikoistuvat lääkärit valmistuvat yleensä nopeasti. Pullonkaulana saattaa olla eriytyvän vaiheen koulutuspaikan saaminen, koska koulutuspaikkoja on rajatusti sekä määrällisesti että maantieteellisesti.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Alalta työllistytään pääasiassa tutkijaksi, lääkeviranomaistehtäviin tai lääketeollisuuteen, joten työpaikat sijaitsevat pääosin yliopistokaupungeissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Ala on hyvin pieni ja erikoislääkäreitä valmistuu vuosittain 1-2. Alan merkitys kasvaa väestön ikääntyessä ja lääkehoitojen monimutkaistuessa. Kiinnostus alaa kohtaa onkin viime aikoina lisääntynyt.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Alan erikoislääkäreille suunnattuja työpaikkoja on varsin rajatusti terveydenhuollossa, mutta tarvetta erikoislääkäreille on ollut erityisesti viranomaispuolella ja teollisuudessa.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Näköpiirissä on, että erityisesti viranomaispuolella on lisääntyvää tarvetta alan erikoislääkäreille.