Psykiatriset alat

Psykiatria

Psykiatria tutkii, hoitaa ja kuntouttaa mielenterveyden häiriöitä sairastavia potilaita. Psykiatriaperheeseen kuuluvat psykiatria, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria ja oikeuspsykiatria. Psykiatrin työtä voi tehdä avohoidon vastaanotoilla, psykiatrisen sairaalan osastoilla ja yksityissektorilla. Julkisessa terveydenhuollossa psykiatrit toimivat useimmiten osana moniammatillista tiimiä.

Mikä alassa on parasta?

Työnkuva on monipuolinen, vaihteleva ja vuorovaikutuksellinen. Psykiatria tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia yhdistää tutkimukset ympäristötekijöistä ja mielen sisäisistä toiminnoista tietoihin aivojen rakenteesta ja toiminnasta. Kliininen työ tarjoaa mahdollisuuden toimia intensiivisessä vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. Työtä voi tehdä myös verkostoissa ja tiimeissä. Psykiatri voi luoda omanlaisensa uran aivotutkijasta psykoterapeuttiin.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

932

932 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Riippuu, missä tehtävässä työskentelee. Nuori erikoistuva kohtaa muutaman potilaan päivässä, seniorit toimivat enemmän konsultteina. Verrattuna muihin erikoisaloihin potilasmäärät ovat pieniä, koska vastaanottoajat ovat pitempiä.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lasten- ja nuorisopsykiatrialla pitää täysin paikkansa ja muilla psykiatrisilla aloilla ei pidä juuri lainkaan.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Nopeita päätöksiä tarvitaan lähinnä akuuttivastaanotoilla, tehostetussa hoidossa ja päivystyksessä. Muihin aloihin verrattuna harkinta-aikaa on varmasti pääsääntöisesti enemmän.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Tavoitteena on potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen ja parantaminen.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Stimulaatiohoidot (ect, tms) ovat ainoita toimenpiteitä, eikä niitä tehdä kaikkialla.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Tämä on seikka, joka joskus koetaan alallamme raskaana. Tästä syystä jotkut myös suuntautuvat esimerkiksi psykoterapia- tai tutkimustyöhön. Paperitöiden määrää on monissa yksiköissä pyritty viimeaikoina rajaamaan.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Erikoistumisaikana tehdään päivystystä noin 1-3 kertaa kuukaudessa. Erikoislääkärit päivystävät harvoin ja silloinkin usein takapäivystäjinä.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Riippuu työpaikasta. Yksityissektorilla ja pienillä paikkakunnilla lääkäri tekee enemmän tavallista vastaanottotyötä, mutta isoissa työryhmissä ja osastoilla painottuu työryhmätyöskentely.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Tiimityö on yleisin työtapa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Jokainen potilastilanne on oma tarinansa. Työn rakenne on kuitenkin useimmiten ajanvarausperusteista eli aikataulutettua ja hallittua -päivystystä ja akuuttia kriisityötä lukuunottamatta.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Muihin erikoisaloihin verrattuna ei samanlaista kiirettä juuri koskaan ole, mutta potilastilanteissa on muita henkisesti kuormittavia asioita, jotka voivat tuntua raskailta ja kuormittavilta.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Tutkimustyön tekemiseen kannustetaan.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Hallinnollisiin tehtäviin on usein vaikeaa löytää halukkaita, joten paikkoja varmasti on tarjolla.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Monet psykiatrit haluavat vaikuttaa työoloihinsa ja säädellä työtapojaan ja työaikaansa. Monet myös kouluttautuvat psykoterapiaan ja haluavat hyödyntää koulutustaan toimimalla psykoterapeutteina. Se onnistuu usein helpoiten yksityissektorilla.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Hankkimalla pätevyys pääsee etenemään.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Ei ehkä yhtä paljon kuin muilla aloilla. Erikoistua voi ainakin toistaiseksi, vaikkei olisi kiinnostusta tieteelliseen työhön.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Aika ajoin tulee eteen monimutkaisia ja vaikeitakin eettisiä kysymyksiä. Jos itsemurhaan liittyvät kysymykset lasketaan sellaiseksi, ovat vaikeat eettiset kysymykset päivittäisen pohdinnan aiheita.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Sairauskertomusjärjestelmän hallinta riittää.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Psykiatria on yksi suurimmista erikoisaloista.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Leimautumisen pelko vaikuttaa käsityksiin. Psykiatreja toisaalta arvostetaan ja toisaalta heihin voidaan suhtautua varauksellisesti.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Vuorovaikutus on lähes ainut työkalumme.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Monet ovat pitkillä äitiyslomilla ja erikoistuminen viivästyy. Ala on naisvaltainen.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Pienillä paikkakunnilla ja varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa on psykiatripulaa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Psykiatriaan erikoistuvien määrät ovat kasvussa.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Eläköityminen pahentanee psykiatripulaa tulevaisuudessa, vaikka aallonpohja alalle hakeutuvien määrissä onkin jo ohitettu ja erikoistuvien määrä kasvussa.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Psykiatrialla on odotettavissa vielä pitkään hyviä valinnan mahdollisuuksia työpaikkojen suhteen.