Psykiatriset alat

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrit hoitavat nuoruusikäisten psykiatrisia häiriöitä, osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön ja nuorten kuntoutukseen. Usein nuorisopsykiatrit toimivat moniammatillisissa tiimeissä. Työ antaa mahdollisuuden monenlaiseen verkostoitumiseen.

Mikä alassa on parasta?

Nuoren hoidon ennuste on hyvä, työn tulokset ovat nähtävissä. Työ on monipuolista ja ala kehittyy. Lääkäri voi hoitaa, tutkia ja opettaa. Työ antaa valmiuksia ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

171

171 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Riippuu tehtävästä, missä toimii. On nuorisopsykiatreja, jotka tekevät paljon potilastyötä. Yleensä avohoidon vastaanottokäyntiin varataan 45 min aikaa. Potilaan lisäksi otetaan perhe huomioon. Verkostokäynneillä mukana voi olla esim. koulun edustajia. Tällaisia suuria palavereja ei mahdu montaa työpäivään. Joskus lääkäri toimii konsultoivana, eikä ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Nuorisopsykiatria hoitaa nuoruusikäisiä (13-22 v.)Nuorisopsykiatrialla nuoren perhe otetaan huomioon. Ja työhön kuuluu yhteydenpitoa muihin nuoren lähi-ihmisiin - esim. kouluun, työpaikalle, sosiaalitoimeen.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Nuorisopsykiatrin työhön kuuluu akuuttitilanteiden hoitoa, mutta useammin työ on pitkäjänteisyyttä vaativaa.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Kun hoitaa nuorta, on ymmärrettävä hänen tilanteensa. Tällöin perehdytään nuoren siihenastiseen elämänkaareen. Mietitään, miten ympäristö on vaikuttanut nuoren kehitykseen. Haetaan kokonaisnäkemys, jotta nuorta voidaan auttaa.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Tutkitaan kyllä, ja hyvin tutkitaankin, mutta useimmin vuorovaikutuksessa ja hyödynnetään erilaisia skaaloja.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Lausuntoja tehdään, mutta lausuntojen teko ei hallitse työntekoa.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Nuorisopsykiatri voi tehdä päivystystyötä osallistuen aikuispsykiatrian päivystykseen. Useimmiten päivystysvelvollisuus on kohtuullinen.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Työ on tyypillisesti tiimityötä ja moniammatillista. Voi oppia muilta ammattiryhmiltä ja tuoda esiin omaa erityisosaamistaan.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Moniammatilliset tiimit koostuvat sairaanhoitajista, psykologeista, sosiaalityöntekijöistä. Mukana voi olla toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Riippuu työn kuvasta. Päivä voi akuuttityössä olla yllätyksellinen. Psykiatriassa pyritään kunnioittamaan potilaan aikaa ja siksi sovituista ajoista pyritään pitämään kiinni mahdollisimman hyvin.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Tämä riippuu toimipisteestä. Jos on resurssipulaa voi olla kiirettä ja painetta. Mutta yhtä hyvin voi olla hyvä mahdollisuus paneutua asioihin ja työtä rauhassa.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Riippuu tämäkin alueesta, mutta nuorisopsykiatrista tutkimusaktiviteettia on Suomessa hyvin. On mahdollisuuksia, jos itsellä on kiinnostusta!

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Aina on myös joku joka johtaa ja johtajalla on hallintotyötä. Lääkäri on moniammatillisen tiimin lääketieteellinen johtaja ja käytännössä melkein jokaisella lääkärillä on joku siivu johtamista työssään.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Suuri osa nuorisopsykiatreista toimii julkisella puolella. On toki töitä järjestöissä tai yksityisellä lastensuojelusektorilla.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Aina joku johtaa nuorisopsykiatriaa/psykiatriaa. On mahdollisuuksia, jos on intoa ja pyrkyä!

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Tehdään kyllä! Yliopistoklinikoissa, mutta myös joissakin keskussairaaloissa tutkimusaktiviteettia riittää.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Tulee vastaan jonkin verran eettistä pohdintaa esim. pakkohoitoihin liittyen. Näissä pulmissa auttaa tiimityöskentely ja senioriapu. Eettiset kysymykset monipuolistavat työtä ja pohdintaa.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Nuorisopsykiatrialla koneita tarvitaan aika vähän. Jonkin verran toteutetaan sähköhoitoa ja TMS-hoitoja.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Vaikka erikoisala ei ole kovin suuri on yhteydenpito kollegoihin osa nuroisopsykiatrian elämää. On kansallisia koulutuksia ja verkostoitumista.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Psykiatria on suurelle yleisölle mystiikkaa. Aika montaa kiehtoo kuitenkin jokin psykiatriassa/nuorisopsykiatriassa. Olla mielen asiantuntija, se on jotakin se.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Alaan liittyy pohdinta ja keskustelu, kokonaisuuksien hahmottaminen. Hallinnollisessa työssä olevat katsovat lukuja.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Uskoisin, että normaalissa tahdissa mennään, niin kuin muutkin. Erikoistumispaikkoja riittää ja erikoistua voi myös keskussairaaloissa. On ns. satelliittikoulutuksia maakunnissa.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Nuorisopsykiatreja tarvitaan joka kolkassa maata.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Ala on aika suosittu, varsinkin psykiatrian aloista. Mutta vanhemmasta päästä jäädään eläkkeelle, joten töitä riittää.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Riippuu paikkakunnasta. Joissakin osissa maata pula on suuri. Joissakin paikoissa pulaa ei tunneta.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Nuorisopsykiatreja tarvitaan! Nyt on jonkin verran vajetta ja jatkossa elöityminen kiihtyy.