Neurologia tutkii, hoitaa ja kuntouttaa keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten sairauksia. Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, Parkinsonin tauti, MS-tauti, muistisairaudet, migreeni ja erilaiset kasvaimet. Neurologiasta on tullut myös entistä tärkeämpi osa päivystyslääketiedettä.

Mikä alassa on parasta?

Neurologia tutkii ja hoitaa ihmisen monimutkaisinta elintä, aivoja. Potilaat ovat kaikenikäisiä. Neurologilla on laajat työmahdollisuudet. Hän voi toimia akuuttityössä ensiavussa, sairaaloiden poliklinikoilla ja osastoilla, yksityislääkärinä, kuntoutuslääkärinä tai tutkijana.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

325

325 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Neurologin tärkeimmät työkalut ovat anamneesi ja status, joten diagnostiikka vaatii yleensä potilaan tapaamisen. Poliklinikalla neurologisen potilaan tutkiminen vaatii aikaa, jonka vuoksi potilaskontakteja on määrällisesti vähemmän kuin esim. kirurgiassa. Neurologia konsultoidaan esim. perusterveydenhuollosta usein myös puhelimitse.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lastenneurologia on oma erikoisalansa. Ikäraja aikuisneurologiaan on 16 vuotta.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Suurin osa neurologisista sairauksista pitkäaikaisia, jolloin korostuu vuosien tai jopa elinikäinen seuranta, hoito ja kuntoutus. Akuuttineurologiassa vaaditaan kuitenkin myös nopeita päätöksiä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Neurologia on konservatiivinen ala.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Toimenpiteitä ovat mm. lumbaalipunktio ja lihasbiopsia.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Pitää paikkansa erityisesti poliklinikka- ja kuntoutustyössä.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Akuuttineurologian kehitys on lisännyt alan päivystystarvetta sairaaloissa. Neurologeja työskentelee kuitenkin paljon myös paikoissa, joissa päivystysvelvoitetta ei ole lainkaan.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Akuuttineurologiassa ja toisaalta kuntoutuksessa korostuu moniammatillinen työ, mutta neurologi voi myös pitää itsenäistä poliklinikkavastaanottoa.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Ks. edellinen vastaus.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Pääosin kyllä, mutta akuuttineurologian työ on hyvinkin vaihtelevaa ja yllättävää.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Neurologilla on esim. poliklinikalla keskimääräistä pitemmät vastaanottoajat, mutta akuuttineurologia ensiapupoliklinikoilla ja osastolla on usein kiireistä.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Neurotiede, tutkimusmenetelmät ja hoidot kehittyvät voimakkaasti.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Neurologi hallitsee kokonaisuuksia ja osaa erottaa olennaisen.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Yksityissektorilla on kysyntää ja neurologille on tarjolla erilaisia toimenkuvia.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Ks. tutkimustyö-kohdan vastaus.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Yhä vaikeampia sairauksia ja vammoja pystytään hoitamaan, mutta priorisointi on rajalliset resurssit huomioiden välttämätöntä. Monet neurologiset sairaudet lisääntyvät eliniän pidentyessä.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Neurologin tärkeimmät työkalut ovat omat silmät ja kädet.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Neurologeja on Suomessa reilut 300 eli kyseessä on keskisuuri erikoisala.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Neurologiaa pidetään vaikeana ja raskaana erikoisalana, mutta neurologien loogista päättelykykyä ja luovuutta sekä vuorovaikutustaitoja arvostetaan.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Neurologien tärkeimmät työkalut ovat anamneesi ja status, konetutkimusten kehittymisestä huolimatta.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Neurologit työskentelevät kaikissa sairaaloissa ja myös perusterveydenhuollon konsultteina ja yksityissektorilla sekä kuntoutuslaitoksissa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Neurologia on perinteisesti ollut yksi suosituimmista erikoisaloista.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Neurologeista on pulaa erityisesti keskussairaaloissa ja myös yksityissektori työllistäisi nykyistä enemmän erikoislääkäreitä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Työllistymismahdollisuudet neurologian erikoisalalle ovat hyvät, koska vajetta on.