Muut konservatiiviset alat

Keuhkosairaudet ja allergologia

Keuhkolääkäri hoitaa suuria kansansairauksia kuten astmaa, allergiaa, keuhkoahtaumatautia, uniapneaa ja hypoventilaatiota, sekä myös harvinaisia sairauksia. Infektiopuolella keuhkolääkäri hoitaa tuberkuloosia, keuhkokuumeita ja harvinaisempia infektioita. Keuhkolääkärit tekevät paljon toimenpiteitä, alalla on mahdollisuus keskittyä toimenpideosaamiseen.

Mikä alassa on parasta?

Parasta on monipuolisuus. Keuhkolääkäri voi valita akutologiaan painottuvan toimenkuvan tai hoitaa monimutkaisia potilaita (esimerkiksi keuhkonsiirrot) tai astma- ja allergiapotilaita. Suhteellisen pienellä erikoisalalla kollegat tuntevat toisensa.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

199

199 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Keuhkolääkäri toimii usein konsulttina, mutta kontakti potilaaseen on oleellinen osa keuhkomedisiinaa.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Riippuu siitä, missä toimii. Astma on nuorten sairaus, muut sairaudet usein ikääntyvän väestön sairauksia.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Keuhkolääkäri joutuu tekemään nopeita päätöksiä esim. hengitysvajauksen hoidossa. Ala on toimenpidekeskeinen.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Bronkologia kehittyy kovaa vauhtia, alalla on mahdollisuus kehittää toimenpideosaamistaan huomattavasti.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Riippuu toimialasta. Keuhkolääkärit voivat halutessaan päivystää yhteispäivystyksiä konservatiivisella puolella. Meilahdessa on mahdollisuus päivystää omaa erikoisalaa, mutta sekin on vapaaehtoista.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Keuhkolääkärikunta on pieni ja tuntee toisensa hyvin ja ilmapiiri on kollegiaalinen. Moniammatillinen keskustelu on usein tarpeen, tiivis yhteistyö kirurgien, kardiologien yms. erikoisalojen kanssa on jokapäiväistä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Potilaat tulevat keuhko-osastoille päivystyksestä, ennakointi ei aina ole mahdollista. Se tekee alasta myös mielenkiintoisen.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Rekrytointitilanne paranee koko ajan ja keuhkolääkärit ovat rentoa porukkaa.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Alan tutkimus on aktiivista, tutkimusryhmiä on kokeellisen ja kliinisen tutkimuksen alueella paljon.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Keuhkolääkäreitä on useissa hallinnollisissa luottamustoimissa.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Keuhkolääkäriä tarvitaan myös yksityispuolella, mutta parhaimmillaan keuhkolääkärin osaaminen on sairaalan moniammatillisessa yhteisössä.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Potilaita on paljon, mutta erikoisala on pieni, n. 200 keuhkolääkäriä. Osa potilaista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Tässä suhteessa keuhkolääkäri on myös konsultti.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Erikoistuvien rekrytointiin ja uraputkiin on viime vuosina panostettu. Koulutus kestää kuusi vuotta, josta eriytyvää neljä vuotta.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Alalla on töitä kasvukeskuksissa ja pienemmillä paikkakunnilla. Keuhkolääkäreistä on jonkin verran pulaa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Keuhkolääkäreitä ei ole valmistunut paljon. Tilanne on muuttumassa, erikoistuvien määrä on kaksinkertaistunut kuluneen 1-2 vuoden sisällä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.