Fysiatri tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia, vammoja ja niiden jälkitiloja sekä arvioi ja suunnittelee lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta. Työnkuvaan kuuluvat myös työkyvyn arviointi sekä esimerkiksi apuvälinearvioinnit.

Mikä alassa on parasta?

Fysiatria on laaja-alainen, konservatiivinen erikoisala, jossa yhdistyvät ortopedian, neurologian ja reumatologian sekä kivunhoidon ulottuvuudet.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

165

165 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Tehdään usein koko- ja päätoimista vastaanottoa ison ortopedisen/kuntoutussairaalan poliklinikalla

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lasten ja nuorten tule-ongelmat sekä näiden pohjalta esim. hankalat kipuongelmat vaikeuttavat sekä koulunkäyntiä että opiskelua ja luovat valitettavasti pohjan myös aikuisiän tule-ongelmille.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Potilaiden ongelmat ovat laaja-alaisia ja moniulotteisia sisältäen sekä fyysisen että psykososiaalisen puolen.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Viittaan edellisiin vastauksiin; hoito- ja kuntoutussuunnitelmat sisältävät sekä lääkinnällistä kuntoutusta että usein mm. kivunhoitoa ja ammatillisen kuntoutuksen suunnittelun.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Erityisesti spesifit tule-sairaudet ja nimenomaan selkäsairaudet ja esim. vammojen jälkitilat ovat soveltuvia kohteita selektiivisille toimenpiteille.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Viittaan edellisiin vastauksiin; laajat lausunnot ovat jokapäiväistä työtä.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Ei päivystysrasitusta!

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Työpaikasta riippuen usein toimimista monialaisessa ja moniammatillisessa tiimissä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Useita tärkeitä oheiserikoisaloja, joiden kanssa yhteistyö tärkeä välttämättömien ja mielekkäiden hoitoketjujen luomiseksi.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Kts ed.; työ elektiivistä ja ajanvaraukseen perustuvaa.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Potilaille on yleensä aikaa, mutta potilasmateriaali on usein raskasta ja moniongelmaista.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Lähinnä hoitojen vaikuttavuuden tutkimista tarvittaisiin lisää.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Ei paljon hallinnoitavaa; lähinnä erilaisia etuisuuksiin liittyviä päätöksentekoja.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Kysyntää on paljon eikä alan erikoislääkäreitä pelkästään yksityissektorilla ole kovinkaan paljon.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Oman alan ylilääkärivakansseja ja muita vastuulääkäritehtäviä melko usein tarjolla.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Nuorten alalla toimivien lääkäreiden väitökset lisääntyneet ja alalla myös kaivataan lisää tutkimustyötä.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Hoitovalinnat ovat usein vaikeita erityisesti kivunhoidon kohdalla.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Fysikaalisen lääketieteen periaatteiden hallinta on tärkeää; apuvälineteknologia kehittyy ja teknistyy koko ajan; kivunhoidon tekniset ratkaisut pitää hallita.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Alan erikoislääkäreitä vain runsaat 150 ja keski-ikä korkea; tarve alan nuorentamiseen kova ja tule-sairauksien yleisyys sekä painotus konservatiivisen hoidon suuntaan edellyttäisi alalle paljon lisää erikoislääkäreitä!

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Erikoisala ei vieläkään kovin hyvin eikä erityisesti riittävän hyvin tunnettu suuren yleisön joukossa; tunnettuutta pitäisi ehdottomasti lisätä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Kanssakäyminen ja hyvin laajakin keskustelu potilaiden sekä muun työyhteisön kanssa luo pohjan hoidon tuloksellisuudelle.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Usein erikoistumaan lähdetään vasta melko pitkään lääkäreinä toimittua ja erikoistumispaikkoja on kovin vähän, joten valmistuvat erikoislääkärit varmaan keskimäärin vanhempia monilla muilla erikoisaloilla.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Myös muualla maassa virkoja kohtalaisesti ja muu työskentely alalla hyvin mahdollista.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Viittaan ed., alalle pitäisi saada lisää erikoistuvia ja erikoistumisvirkoja.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Erikoislääkäreiden keski-ikä alalla korkea ja erikoistuvia vähemmän kuin poistuma!

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Viittaan edellisiin vastauksiin; virkoja ja työmahdollisuuksia hyvin!