Sisätautien alat

Kliininen hematologia

Kliiniset hematologit diagnosoivat verisairauksia, joista valtaosa on pahanlaatuisia syöpiä sekä esimerkiksi vaikeita anemioita ja harvinaisia luuydinperäisiä muita sairauksia. Kliininen hematologi määrittelee ja toteuttaa oikean hoitolinjan ja seurannan.

Mikä alassa on parasta?

Ala on erittäin kiehtova ja kehittyvä. Hematologiassa saadaan paljon uusia lääkkeitä potilaiden hyödyksi. Työhön liittyy paljon hiljaista pohdintaa, mutta myös akuuttia päivystysluontoista päätöksentekoa. Potilaiden ongelmat ja mahdolliset komplikaatiot ovat laaja-alaisia. Ala sivuaa hyvin läheltä molekyyligenetiikkaa, immunologiaa ja syöpien täsmähoitoa.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

76

76 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta kliininen hematologia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Pystyt soveltamaan oppimaasi ja uutta tietoa suoraan potilaiden hyödyksi.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Aikuishematologit ei, pediatrihematologit kyllä; eri alat.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Alalla pitää jaksaa pitkiä potilaskontakteja ja jatkuvuutta hoidossa. Silti akuuttitilanteita tulee riittävästi.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Yksittäisen potilaan kohdalla on kuitenkin pyrittävä mahdollisimman hyvään ratkaisuun juuri hänen tautitilanteessaan. Hematologiset syövät ovat usein hyvin yksilöllisiä, vaikka laajat guidelinet ovatkin, on ne sovellettava kunkin potilaan tilanteeseen. On tunnettava silti keskeisten veritautien hoitoperiaatteet.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Runsaasti luuydinnäytteitä, solunsalpaajahoidon laittaminen intratekaalitilaan eli keskushermostotaudin esto tai hoito, Kantasolujen keräys verestä ja luuytimestä. Käytännön toimenpiteitä pohdinnan lomaan.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Haittavaikutusraportit, eri rekisterien täyttö, kannanotot uusiin hoito- ja lääkemuotoihin. Tähän voi kuitenkin itse vaikuttaa, paljonko haluaa olla raportoimassa. Haittaraportteja ja syöpärekisteriä lukuun ottamatta.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Kliinisen hematologian päivystys on yleensä takapäivystystä. Kuitenkin viikonloput ovat varsin tiiviitä, mutta vastapainotteisesti päivystysvuoroja ei tule kovin usein. Päivystys on hyvin opettavaista lisäksi.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Työ muodostuu kahdenkeskisestä potilaskontaktista, mutta koska potilaiden ongelmat ja hoidot ovat haastavia, pidetään erilaisia yhteiskokouksia; ongelmakokoukset, genetiikan kokoukset, tuumorikokoukset, rtg-kokoukset, missä saa tukea ja konsultaatioapua hoitolinjauksiin. Kantasolusiirtoja suorittavat yksiköt pitävät tiiviitä yhteiskokouksia aikataulujen hallinnan takia.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Muilta ammattilaisilta, kärjessä sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, saatava tieto potilaan tilasta (sh, perush) on ensiarvoisen tärkeää, kyse on tiimityöstä. Osastofarmaseutin rooli on erittäin tärkeä osastotyössä: interaktiot ym. informaatio. Sh ohjaus.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Keskeisin tautidg on akuutti leukemia, jotka tulevat aina päivystysluontoisesti. Koko ajan oltava valmius aloittaa diagnostiikka ja usein myös leukemian hoito päivystysluonteisesti. Myös muissa dg:ssa hoidon aloituksella on kiire pysyvien elinvaurioiden ehkäisemiseksi. Osastotyö ja polikliininen työ eroavat toisistaan tässä. Poliklinikalla myös tulee yllättäviä taudin uusiutumisia tai haittatapahtumia, jotka vaativat nopeaa kannanottoa.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Paljon akuutteja tilanteita tulee vastaan nuorilla leukemiapotilailla, ja kantasolusiirtopotilailla. Kaikki riippuu tietysti siitä, onko miehitys riittävä, ja työ organisoitu oikein. Päivystysaikaisen miehityksen järjestäminen on myös tärkeää.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Kliininen hematologia tarjoaa upeat mahdollisuudet tutkimustyön tekemiseen. Tarjolla on akateemista, tutkijalähtöistä tutkimusta, prekliinistä, translationaalista tutkimusta ja myös company-based tutkimusta. Myös rekisteritutkimukset ovat mahdollisia. Paljon yhteistyötä on myös muiden pohjoismaiden kanssa eri alaryhmien kohdalla, kuten pohjoismainen myeloomaryhmä, - lymfoomaryhmä, - krooninen myeloine leukemia ryhmä... Tutkimus tuo työhön jaksamista ja uudet hoidot saadaan nopeasti potilaiden avuksi.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Hyvä hallinto on tietysti hyvin toimivan organisaation ydin, mutta en oikein näe, että jos on hyvin hallinto-orientoitunut, kliininen hematologia olisi välttämättä se oikein ala.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Kyseessä on tiimityö, potilaiden hoidot ovat usein parenteraalisia (iv, sc) toistuvia kuukausittain tai jopa pari kertaa viikossa. Hoitojen komplikaatioina on sytopeniat, infektiot. Yksityissektorilla ei ole täyttä valmiutta tukihoitoihin; verensiirrot, neutropenisten sepsisten hoito ym. Kroonista verisairautta voi hoitaa myös yksityissektorilla, jos potilaan vointi on hyvä ja stabiili.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Kliininen hematologia on varsin harvinainen ala, eikä alan spesialisteja ole Suomessa paljon, joten johtavia asemiakin on aika vähän. Toimintaa on lähinnä keskussairaaloissa, niissäkään ei vakiintuneena kaikissa, ja yliopistosairaaloissa.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Viime aikoina translationaalisen ja tutkijalähtöisen tutkimuksen kautta opinnäytteiden määrä on lisääntynyt. Ongelma on, että tutkittavaa ja tutkimusmahdollisuuksia on paljon, mutta taas kentällä tekijöitä vähän, joten tutkimustyöhön ei ole aikaa (mikä on väärin, koska yliopistosairaalassa pitää olla mahdollisuus tutkimukseen päivätyön ohella!) eikä tutkimuskuukausia voida käyttää aina, vaikka rahoituskin olisi.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Hoidon priorisointi. Kuinka pitkään potilasta hoidetaan, Milloin siirrytään palliatiiviseen hoitoon. Hematologisen potilaan yleistila voi kuitenkin vaihdella yllättävästi. Ketä on mahdollisuus tulevaisuudessa hoitaa erittäin kalliilla lääkkeillä? Nuoret korkean riskin aggressiivista hematologista syöpää sairastavat versus iäkkäät, jotka saavat kuitenkin hoitovastetta.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Lähinnä kantasolukeräysten hallinta. Ehkä lääkärin olennainen tehtävä ei olekaan teknologian hallinta.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Alalle hakeutuvat yleensä tunnolliset henkilöt, jotka ovat pitkäjänteisiä, eivätkä tähtää yksityissektorille. Näillä henkilöillä on halu tehdä potilasläheistä työtä, jossa nähdään työn tulokset varsin pian, ja koko ajan voidaan kehittää uutta. Tässä työssä lääkärin persoonalla on suuri merkitys potilaalle ja työyhteisölle.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

Erikoisalan kommentti

Ei varmasti niin korkea, kuin itse arvelisin, ottaen huomioon, että akuuttia leukemiaa sairastavat potilaat ovat usein nuoria. Nuoret leukemiapotilaat ovat väliinputoajia, lasten pahanlaatuisiin verisairauksiin on kiinnitetty paljon huomiota nuoriin vrt. Taas kardiologia, kirurgia, tehohoito ovat suuren yleisön arvostamaa (toimenpidekeskeiset alat). Alalle hakeutuvalle asia on ehkä tärkeä, mutta myöhemmin, jos/kun tuntee olevansa oikealla alalla, tällä ei ole keskeistä merkitystä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Myös visuaalisesti, jos itse katsoo luuydinnäytteitä. Hematologia on veriarvojen, erityisesti verenkuvan tarkkailun kanssa elämistä. Niiden perusteella on tehtävä aika usein nopeat lääkeannostelun muutokset, joiden perusteluista on keskusteltava potilaan kanssa, ja saatava tämä ymmärtämään miksi annosmuutos on tehtävä (vaikka potilaalle ei niin mieleinen)

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Tätä asiaa en tunne. Uskoisin kyllä, että viivyttelyä ei ole, Joskus harvoin saattaa olla jonoa "jökö" paikoista.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Nuoret lääkärit näyttävät hakeutuvat yo-kaupunkeihin. Keskussairaaloissa tilanne vaihtelee, joskus voi olla kolmekin hematologia/keskussairaala, ja yhtäkkiä ei ketään. Hyvä konsultaatiotuki on tärkeä alkuvaiheessa. Tutkimuksen tekeminen yksin on myös hankalaa keskussairaalassa.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Ymmärtääkseni kliininen hematologia on alkanut taas kiinnostaa, kiitos molekyyligenetiikan, uusien lääkkeiden kehityksen, alan innovaatioiden, tutkimuksen, geeniterapian ym.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Lääkäriliton tulevaisuusnäkemyksen mukaan meillä ei olisi pulaa kliinisistä hematologeista tulevaisuudessa. Minusta siinä ei ole otettu riittävästi huomioon eläköitymistä (joka on suurta), väestön vanhenemista (lisää potilaita, koska krooniset veritaudit lisääntyvät iän myötä) ja uusien lääkkeiden tuloa (lisää harkittavaa miten ja ketä hoidetaan lisääntyvien potilasmäärien ohessa).

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Tulevaisuuden virkamäärien lisäämiselle on perusteita nähtävissä, ks. edellinen vastaus.