Sisätautien alat

Kardiologia

Kardiologi on perehtynyt sydän- verisuonitautien diagnostiikkaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Työ käsittää perinteisten kliinisten lääkärintaitojen hyödyntämisen lisäksi ultraäänitutkimuksia ja erilaisia invasiivisia toimenpiteitä. Kardiologilla on mahdollisuus syventää osaamistaan eri osa-alueilla, mutta lähtökohtaisesti peruskoulutus antaa valmiudet hyvin monipuoliseen toimintaan.

Mikä alassa on parasta?

Ala on monipuolinen ja antaa haasteita niin lyhyemmällä kuin pidemmälläkin aikajänteellä. Hoidon nopea kehitys tarjoaa jatkuvasti uutta opittavaa. Sydän- ja verisuonitautien merkitys tärkeimpänä kuolinsyynä maailmanlaajuisesti antaa hyvät lähtökohdat tutkimustoiminnalle.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

246

246 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta kardiologia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Lastenkardiologia on oma erikoisalansa, mutta erityisesti synnynnäisiä sydänvikoja sairastavat siirtyvät varttuessaan kardiologien hoitoon täysi-ikäisyyden kynnyksellä.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Työnkuvat vaihtelevat suuresti. Työ katetrisaatiolaboratoriossa on nopeatempoisempaa kuin vuodeosastolla, mutta potilaskontaktit ovat usein pitkiä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Vaikka todistuksia ja epikriisejä lausutaan siinä kuin muuallakin, eivät ne muodosta erityistä taakkaa.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Päivystysasetuksen myötä kardiologian päivystys on pakollista ainakin ERVA- alueilla. Kaikki kardiologit eivät kuitenkaan päivystä, vaikka ympärivuorokautista toimenpidevalmiutta ainakin yliopistosairaaloissa ylläpidetäänkin.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Kardiologiakin on tiimityötä, vaikka toimenpiteitä tehdessä usein niihin osallistuisikin ainoana lääkärinä. Kardiologinen yhteisö on hyvin tiivis ja konsultaatiomahdollisuudet toimivat.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Toimenpidelääkärin toimenkuva eroaa poliklinikkatyötä tekevän vastaavasta paljonkin. Yleensä kuitenkin toimenkuva on hyvin monipuolinen ja päivät ovat hyvinkin vaihtelevia.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Päivystystoimenpiteet tehdään usein hyvinkin nopeasti eteen tulevissa tilanteissa. Potilaita riittää, mutta myös työtä tekevien määrä on kasvanut ja yleisesti ottaen työmäärä on kohtuullinen.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Tutkimusnäyttöä alallamme on runsaasti ja tutkimustyötä arvostetaan. Se ei kuitenkaan ole välttämättömyys kardiologiksi ryhtymiselle. Tutkimustyötä on mahdollisuus niin halutessaan tehdä myös keskussairaaloissa.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Kasvavana erikoisalana myös hallinnolliset haasteet lisääntyvät. Suurimmissa sairaaloissa muutamat kardiologit tekevät käytännössä enää hyvin vähän potilastyötä.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Päätökset on usein tehtävä nopeasti, mutta sinällään tematiikka tässä mielessä vastaa hyvinkin muita toimenpidealoja.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Teknisten laitteiden rooli hoidossa lisääntyy. Niiden hallinta ei kuitenkaan ole hankalaa vaan on kaikkien opittavissa.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Suuria olemme potilasmäärän suhteen, lääkäreitä vielä tähän suhteutettuna hiukan liian vähän.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Numeroiden kanssa näpräämme vähän, vaikka laboratoriotutkimuksiakin tulee osata tulkita. Alan monipuolisuus luo hyvät lähtökohdat erilaisille persoonille.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Vaikka kardiologiaan voi nykyisin erikoistua suoraan, kestää erikoistuminen tavanomaiset kuusi vuotta.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Kardiologien määrän lisäännyttyä kardiologeja toimii nykyisin kaikkien keskussairaalapaikkakuntien lisäksi näiden ulkopuolellakin, usein aluesairaaloita myöden.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.