Sisätautien alat

Gastroenterologia

Gastroenterologi tutkii ja hoitaa maha-suolikanavan, maksan, haiman sekä sappirakon ja sappiteiden toimintahäiriöitä ja sairauksia. Työnkuva painottuu endoskopiatoimintaan.

Mikä alassa on parasta?

Työ on toimenpidepainotteista, monipuolista ja vaihtelevaa. Potilaat ovat usein nuoria ja hyvin hoitoon sitoutuneita.

Alan tulevaisuus

Keitä alan lääkärit ovat?

114

114 alalle erikoistunutta lääkäriä Suomessa 2016

Työympäristö alalla

Lue lisää erikoisalasta gastroenterologia

  • Erikoisalan vastaus

1 Työn sisältö

1. Mikä potilaskontaktin määrä sopii sinulle parhaiten?

Konsultoivassa roolissa lääkäri tulkitsee potilaan tietoja, muttei ole suoraan kontaktissa potilaaseen.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologi tutkii ja hoitaa potilasta. Työ on hyvin potilaskeskeistä.

2. Alalla työskennellään paljon lasten ja nuorten parissa.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologian erikoisalalla potilaat ovat selkeästi keskimääräistä sisätautipotilasta nuorempia. Aikuispuolen gastroenterologit tutkivat ja hoitavat nuoria noin 16 ikävuodesta eteenpäin.

3. Alan työrytmi vaatii pitkäjänteisyyttä enemmän kuin nopeita päätöksiä.

Erikoisalan kommentti

Vastaanotto- ja endoskopiatoiminnassa päätöksenteon tulee syntyä nopeasti. Toisaalta kroonisesti sairaiden potilaiden hoidossa tarvitaan pitkäjänteisyyttä.

4. Alalla keskitytään laajojen kokonaisuuksien hallintaan enemmän kuin tarkasti rajattujen tehtävien suorittamiseen.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologin työnkuva on kohtalaisen suoritekeskeistä.

5. Alalla tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi leikkaukset ja muut suoraan potilaaseen kohdistuvat tutkimukset tai hoidot.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologin työnkuva on kohtalaisen toimenpidekeskeistä.

6. Alalla tehdään paljon kirjallista työtä esimerkiksi raporttien ja lausuntojen muodossa.

Erikoisalan kommentti

Erikoislääkärilausunnot kuuluvat työnkuvaan.

  • Erikoisalan vastaus

2 Työympäristö

1. Alalla tehdään paljon päivystystyötä.

Päivystyksellä tarkoitetaan työnantajan määräyksestä valmiutta työskennellä säännöllisen työajan ulkopuolella. Terveydenhuollossa päivystys on kiireellistä hoitoa tai hoidon arviointia, jota ei voi siirtää.

Erikoisalan kommentti

Erillistä gastroenterologian päivystystä ei ole. Päivystysvelvollisuus liittyy yksinomaan valittuun työpaikkaan ja sisätautien erikoisalaan.

2. Alalla työskennellään enemmän ryhmässä kuin yksin.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologi toimii pääasiallisesti yksinäisesti. Toisaalta potilaan hoito on usein tiimityötä.

3. Alan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Muiden alojen ammattilaisilla tarkoitetaan muuta ammattihenkilökuntaa kuin lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologi työskentelee yhteistyössä mm. gastrokirurgien ja radiologien sekä muiden siätautialojen erikoislääkäreiden kanssa.

4. Alan työ on enemmän järjestelmällistä ja selkeästi aikataulutettua kuin vaihtelevaa ja yllättävää.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologin työ on pääasiallisesti aikataulutettua, jota erityisesti päivystysluonteinen toiminta muokkaa. Työ edellyttää kykyä mukautua vaiheleteviin olosuhteisiin.

5. Alalla työskennellään säännöllisesti kovan kiireen ja paineen alla.

Erikoisalan kommentti

Työskentelyolosuhteet ovat sairaala- ja paikkakuntakohtaisia.

  • Erikoisalan vastaus

3 Työ – mielenkiinnon kohteet

1. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä tutkimustyötä.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologian alalla tutkimustyöhön suhtaudutaa erittäin positiivisesti. Tutkimustyön ja kliinisen työn yhdistämisenen voi osoittautua ajoittain haasteelliseksi.

2. Alalla on hyvät mahdollisuudet tehdä hallintotyötä.

Erikoisalan kommentti

Hallinnolliset työt kuuluvat pääasiallisesti ylilääkäreiden ja osastonylilääkäreiden työnkuvaan.

3. Alalla on hyvät mahdollisuudet työskennellä yksityissektorilla.

Tarkoitetaan kaikkia yksityissektorin tehtäviä, ei pelkästään yksityisvastaanoton pitoa.

Erikoisalan kommentti

Työnkuvan monipuolistamiseksi moni sairaalassa toimiva gastroenterologi työskentelee myös yksityissektorilla. Yksinomaan yksityissektorilla työskentelevia gastroenterologeja on vain vähän.

4. Alan lääkärillä on hyvä mahdollisuus edetä uralla johtavaan asemaan.

Erikoisalan kommentti

Esimiestehtäviä alallamme on rajoitetusti.

5. Alalla tehdään paljon väitöskirjoja.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologian alalla suhtaudutaan pääasiallisesti positiivisesti tutkimustyöhön.

  • Erikoisalan vastaus

4 Persoona

1. Alan lääkärit joutuvat pohtimaan työssään vaikeita eettisiä kysymyksiä useammin kuin muut lääkärit.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologien kohtaamat eettiset ongelmat ovat hyvin saman tyyppisiä kuin muidenkin erikoisalojen lääkäreillä.

2. Ala vaatii erilaisten teknologioiden ja laitteiden hallintaa.

Teknologioilla ja laitteilla ei tarkoiteta potilastietojärjestelmiä.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologia on toimenpidepainotteinen erikoisala, jossa käytössä olevien laitteiden hallinta on edellytys turvalliselle ja osaavalle hoidolle.

3. Alaa voidaan pitää suurena ja yleisenä, ja sillä työskentelee paljon kollegoita.

Erikoisalan kommentti

Suomessa on hieman yli 100 gastroenterologia, joten erikoisalaa voidaan pitää vielä pienenä.

4. Alan lääkäreillä on erityisen korkea arvostus suuren yleisön silmissä.

5. Minulle on luontevaa hahmottaa asioita

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologia on toimenpidepainotteinen erikoisala, jossa "toimeen tarttuminen" potilasta unohtamatta on hyvän ja sujuvan toiminnan edellytys.

  • Erikoisalan vastaus

5 Uranäkemykset

1. Alalla valmistutaan erikoislääkäriksi keskimääräistä nopeammin.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologialle voi erikoistua joko suoraan tai erikoistumalla ensiksi sisätautien erikoislääkäriksi, tämä johtaa siihen, että erikoistumisajoissa on merkittävää vaihtelua.

2. Alan työpaikat sijaitsevat pääasiassa yliopistokaupungeissa.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologian virkoja on eri puolella Suomea, painottuen yliopisto- ja keskussairaaloihin.

3. Ala on ollut suosittu, sinne on valmistunut viime vuosina paljon lääkäreitä.

Erikoisalan kommentti

Kouluttautuminen gastroenterologian erikoisalalle on ollut varsin tasaista viime vuodet. Kiinnostus alaa kohtaan on kasvanut selvästi viime vuosien aikana.

4. Alalla on tällä hetkellä pulaa erikoislääkäreistä.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologit ovat sijoittuneet Suomessa epätasaisesti, minkä vuoksi on alueita joissa gastroenterologeista on selkeästi pulaa.

5. Alan työllisyystilanne ennustetaan lähivuosina hyväksi.

Erikoisalan kommentti

Gastroenterologian erikoisalalla työnäkymät ovat hyvät.